ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದಾನೇ ನಿಘಂಟು

  line ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಗೆರೆ, ಬರೆ

  line diagram ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಗೆರೆದಿಟ್ಟ
   ಅವರು ಮಿನ್-ಹರಿವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಗೆರೆದಿಟ್ಟದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

  linear equation ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ನೇರ ಸರಿಕೆ, ನೇರ ಸಾಟಿಕೆ
   ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೆ ವಿಶಯಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟನ್ನು ನೇರ ಸಾಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಬಹುದು

  linesman ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಹೊರಜಿಯಾಳು, ತಂತಿಯಾಳು, ಕಂಬಿಯಾಳು
   ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಹೊರಜಿಗಳನ್ನು ಹೊರಜಿಯಾಳರು ತಟ್ಟನೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.

  linked list ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಸಿಲುಕೋರಣ
   ಸಿಲುಕೋರಣವನ್ನು ಎಣ್ಣುಕದ ಹಮ್ಮುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ; ಕೊಂಡಿಯೋರಣ, ಕೊಂಡಿಪಟ್ಟಿ
   ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಮ್ಮುಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

  liquid ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಹರಿವಣಿ
   ಈ ಲೋಹವೂ ಕೋಣೆಯ ಕಾವಳತೆಗೆ ಹರಿವಿನ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

  liquid crystal ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಜೋನಿಹರಳು
   ಜೋನಿಹರಳಿನ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಗೆಂಟುನೋಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

  lithium ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಹಗುರಪೊನ್ನು, ಹುಳಿಕಳೆಪೊನ್ನು
   ಹಗುರಪೊನ್ನು ಗಣಿವುಟ್ಟುಕಗಳ/ಗಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಜಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ; ಹಗುರಪೊನ್ನು, ಹಗುರಹೊನ್ನು
   ಒದ್ದೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಹಗುರಪೊನ್ನು ಬೇಗ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

  lithography ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕಲ್ಲಚ್ಚು, ಹೊನ್ನಚ್ಚು
   ಅರೆಯೀಸುಗೆಯ ಮಾಳ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಚ್ಚನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

  lithology ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕಲ್ಲರಿಮೆ, ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಳದರಿಮೆ
   ಕಲ್ಲರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ

  lithosphere ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಗಟ್ಟಿತೆರಳೆ
   ಬುವಿಯ ಗಟ್ಟಿತೆರಳೆಯು ಹೊರಗಿನ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿದೆ

  living being -

   ಸೂಲಿರುಗ
   ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸೂಲಿರುಗಗಳು ಬದುಕಲಾರವು

  living cell ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಸೂಲುಗೂಡು
   ಅಮೀಬ ಒಂದೇ ಸೂಲುಸೀರಿನ ಉಸಿರಿ. ಗಾಸಿಯಾಗಿರುವೆಡೆ ಸೂಲ್ಗೂಡುಗಳು ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತವೆ

  living room ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಕೂರುಕೋಣೆ, ನಡುಮನೆ
   ಈ ಮನೆಯವರು ಕೂರುಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

  local ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   ಊರಿನ, ಇಲ್ಲಿನ, ಮಣ್ಣಿನ
   ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಯಾರೂ ಹೊರಗಿನವರು ತಲೆಹಾಕುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಊರಿನ ಮುಕಂಡರು ಗದರಿದರು.; ಊರಿನ, ಇಲ್ಲಿನ, ಮಣ್ಣಿನ, ನಾಟಿ
   ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಯಾರೂ ಹೊರಗಿನವರು ತಲೆಹಾಕುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಊರಿನ ಮುಕಂಡರು ಗದರಿದರು.

  local area network(lan) ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ತಾವಿನ ಮಿಂಬಲೆ (ತಾ.ಮಿಂ)
   ಈತರ್ನೆಟ್ ಎಂಬ ಚಳಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾವಿನ ಮಿಂಬಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ

  localization ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಊರುವಿಕೆ, ಕೇರಿತನ, ನೆಲಸಿಕೆ
   ಈ ಮಾಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಟ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೇರಿತನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದರು.

  log ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಪಾಳಿಕಡತ, ಸಲಕಡತ, ಸರದಿಕಡತ, ಬರೆಕಡತ
   ಈ ಎಣ್ಣುಕದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಪಾಳೆಕಡತವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

  logarithm ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ಪೆರ್ಚುಪಟ್ಟು, ಪಟ್ಟೇರುಕ ( ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಎಶ್ಟು ಸಾರಿ ಪೆರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುಗೆ: 2x2x2x2 2^4 16 , Log16(b2) 4)
   ಬಿಣಿಗೆಯರಿಗರು ಪಟ್ಟೇರುಕದ ಮಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.; ಪೆರ್ಚುಪಟ್ಟು, ಪಟ್ಟೇರುಕ
   ಎಂಜಿನೀಯರು ಪಟ್ಟೇರುಕದ ಮಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

  logic ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ದೂಸರರಿಮೆ, ಉನ್ನೋಜೆ,
   ಉನ್ನೋಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

 • ಜೇನ್ಗನಸ ತಂದವನು
 • ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಕಟ್ಟಣೆ
 • ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಾಣ್ಣುಡಿ
 • ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಚಳಕ
 • ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವನು
 • ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವತ್ತ…
 • ಉಸಿರಾಟದ ಒಳ-ಹೊರನೋಟ
 • ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಜನತಂತ್ರ
 • ಚೂಟಿಯಾದ ದೂರತೋರುಕ
 • “ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾರ್”
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಸಿ.ಪಿ.ಐ(ಎಂ)
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? – ಜೆಡಿ(ಯು)
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಬಿಜೆಪಿ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ...
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? – ಡಿ.ಎಮ್.ಕೆ
 • ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಲಿ
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ...
 • ಸಹಜ ನ್ಯಾಯವೆನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ!
 • ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಲಿ!
 • ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನೀವೂ ದನಿಗೂಡಿಸಿ!
 • ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಂತದ “ಸಾಹಿತ್ಯ ...
 • ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಹಾಜರಿ
 • ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'! 'ಹಮಾರಾ ...
 • ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಬಹುಭಾಷಿಕ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಳವಳಿ'!
 • ನೆರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೇಕಿಲ್ಲ? ಅಗ್ನಿ ...
 • ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ:ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್,ಹೆಗ್ಗೋಡು
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ...
 • ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿಗೂ.. ಇವರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
 • ವಿರೋಧವೇನೋ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ! ಆದರೆ 'ನಿಶೇಧ' ...
 • ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಕಲಿಕೆ ...
 • ಕಿರಣ್ ಬಾಟ್ನಿಯವರ ಹೊಸ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಹೊತ್ತಗೆ ...
 • ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಾಹಿತಿ 18 - ...
 • ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಗಣ್ಯರು.
 • ನುಡಿಹಮ್ಮುಗೆ(Language Planning) ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ – ...
 • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ
 • ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.
 • ಅಡುಗೆ- ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
 • ಸಾವಿರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಸರೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ.
 • ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲಿ ಸುಂದರ ಪಯಣ.....
 • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ : “ಸಂಪ್ರದಾಯ”ದ ...
 • ಒಂದು ಮುಂಜಾವಿನಲಿ ತುಂತುರಿನ ಸೋನೆ ಮಳೆ
 • ಬರತವೇರುವ ಹೊತ್ತು
 • ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು - 251
 • ಆಲದ ಮರ ಹಾಗೂ ತುಲಸಿ ಗಿಡದ ...
 • ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರ ’ಹಿಂದುತ್ವ’ ವನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ-ಭಾಗ ...
 • ಬೀದರ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾನಪದ
 • ಇದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಕೃತ್ಯವೇ?:
 • ಸಾಂತ್ವನ
 • ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತ್ಮಕತೆಗಳು
 • ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ . . ...
 • ಒ೦ದು ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳತನದ ತನಿಖೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡ ...
 • ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಸವಡಿ
 • ವಿರಹವೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮವೂ ಅಲ್ಲ ಇದೇನೋ ...
 • ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(17)
 • ಕಾಲ ಮಹಿಮೆ!
 • ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಕಥೆಗಳು- ರಕ್ಷಕ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು!
 • ಮನದ ಮಾತು
 • ಗಂಧದಗುಡಿ
 • ವಿದಾಯ ಚುಂಬನ!
 • ಉಸಿರ ಬಲ .......
 • ನಾನೂ ಕಲಿತೆ ಜೀವನ ಪಾಠ!
 • ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮೇಲೆ . . ...
 • 'ಸತ್ತ ನಿನ್ನೆಗಳು'
 • ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ!
 • ಮಾತು-ಮೌನ!
 • ಇನ್ನು ಕಾಯುವ ಗಳಿಗೆ..
 • ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ವೀರೇಶ್ ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಾನಪದ ಬ್ಲಾಗ್ ...
 • ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )27 -ಮೂಗಿಲಿ ...
 • ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕುರಿತಂತೆ ಹರಡಿದ ಕೆಲವು ಮಿಥ್ಯೆಗಳು
 • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಹಿತ ಭಾರತ ಸಾಧ್ಯವೇ?
 • ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೃತಿ –ಅರಿವಿನಂಗಳದ ಸುತ್ತ
 • SSLC ಫಲಿತಾಂಶ: ನಮಗೆ 90%
 • ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ...
 • ಪಾಯಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
 • ನಿಲೇಕಣಿಯವರ ದ್ವಂದ್ವ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ...
 • ಪೆಣ್ಗೆ ತನುವಲ್ತು ಹೃದಯಂ!
 • ಛೇ ಏನರೇ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಕರಗಸಬೇಕು
 • ನಾಯಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ?!
 • ಕಳೆದುಕೊ ಎಲ್ಲವನೂ.......
 • ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 47040