ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  sell ಎಸಕಪದ

   1) ಮಾರು, ವಿಕ್ರಯಿಸು, ಬಿಕರಿಮಾಡು, ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡು 2) ಮಾರಾಟವಾಗು 3) ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸು

  sell off -

   ಕಡಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರು

  sell one's life -

   ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳು

  sell out -

   ಮೋಸಮಾಡು, ವಂಚಿಸು

  sell short -

   ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸು, ಕಡಮೆ ಅಂದಾಜುಮಾಡು

  sell up -

   ಮನೆಮಠಗಳನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡು, ಅಂಗಡಿ ಕೀಳು

  seller's market -

   ಮಾಲುಗಳು ಕಡಮೆ ಇದ್ದು ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾದ ಕಾಲ

  sellotape ಹೆಸರುಪದ

   ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂಟುಪಟ್ಟಿ

  semantics ಹೆಸರುಪದ

   ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥದ ಚರಿತ್ರೆ

  semblance ಹೆಸರುಪದ

   1) ಹೊರರೂಪ, ಮಾದರಿ 2) ಸಾದೃಶ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಹೋಲಿಕೆ, ಮಾದರಿ, ತೋರಿಕೆ, ಸೋಗು

  semen ಹೆಸರುಪದ

   ವೀರ್ಯ, ಶುಕ್ಲ, ರೇತಸ್ಸು

  semester ಹೆಸರುಪದ

   ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಆರು ತಿಂಗಳಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ

  semi ಸಮಾಸ ಪೂರ್ವ ಪದ

   ಅರ್ಧ, ಅರೆ

  semi conductor ಹೆಸರುಪದ

   (ಗಣಕಯಂತ್ರದ) ಅರೆವಾಹಕ

  semi-detached ಪರಿಚೆಪದ

   (ಮನೆಯ ವಿ.) ಒಂದು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅರ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ

  semi-final ಹೆಸರುಪದ

   ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯ, ಕೊನೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ

  semicircle ಹೆಸರುಪದ

   ಅರ್ಧವೃತ್ತ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ

  semicolon ಹೆಸರುಪದ

   ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ (;)

  seminar ಹೆಸರುಪದ

   1) ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ 2) (ಪರಿಮಿತ) ಪ್ರೌಢವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗ

  seminary ಹೆಸರುಪದ

   (ಕ್ರೈಸ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ) ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ, ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36048