ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಪರಿಪಾಲನೆ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಕಾಪಾಡುವುದು, ರಕ್ಷಿಸುವುದು ೨ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ೩ ಆಳ್ವಿಕೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ೪ (ಯಾವುದಾದರು ಕೆಲಸವನ್ನು) ನೆರವೇರಿಸುವುದು

  ಪರಿಪು ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ದೇ) ತೊಗರಿ ಮುಂ. ಬೇಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೇಲೋಗರ; ತೊವ್ವೆ; ಪರಪು ನೋಡಿ

  ಪರಿಪುಷ್ಟಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ

  ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದುದು, ಸಮಗ್ರವಾದುದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ೨ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲದವನು, ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು

  ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   (ಸಂ) ೧ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ ೨ ಸಮಗ್ರವಾದ, ಪೂರ್ತಿಯಾದ

  ಪರಿಭವ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಅನಾದರ, ತಿರಸ್ಕಾರ ೨ ಸೋಲು, ಪರಾಜಯ ೩ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ

  ಪರಿಭಾವಿಸು ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   (<ಸಂ. ಪರಿಭಾವನ+ಇಸು) ೧ ಯೋಚಿಸು, ವಿಚಾರಮಾಡು ೨ ಗಮನ ಕೊಡು, ಲಕ್ಷಿಸು ೩ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡು, ಗ್ರಹಿಸು ೪ ನೋಡು, ಈಕ್ಷಿಸು ೫ ಎಣಿಸು, ಪರಿಗಣಿಸು ೬ ತನಿಖೆ ಮಾಡು, ಶೋಧಿಸು ೭ ವಾಸನೆಕಟ್ಟು

  ಪರಿಭಾಷೆ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಪರಿಭಾಷಾ) ೧ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ ೨ (ಕಲೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂ.) ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ೩ ನಿಂದೆ, ತೆಗಳಿಕೆ

  ಪರಿಭ್ರಮಣ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಅಲೆ ದಾಟ ೨ ತಿರುಗುವುದು, ಸುತ್ತುವುದು ೩ ಭ್ರಾಂತಿ, ಭ್ರಮೆ

  ಪರಿಮಳ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಪರಿಮಲ) ೧ ಪರಿಮಳ ೨ (ಸುಗಂಧವನ್ನು) ಅರೆಯುವುದು, ಮಿದಿಯುವುದು ೩ ಸುಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಸ್ತು

  ಪರಿಮಾಣ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಅಳತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ೨ ಮೊತ್ತ, ಗಾತ್ರ ೩ ತೂಕ, ಭಾರ

  ಪರಿಮಾರ್ಜನ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ೨ ನಿವಾರಣೆ, ಪರಿಹಾರ ೩ ರದ್ದುಮಾಡುವುದು ೪ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯ

  ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದು, ತೊಳೆಯುವಿಕೆ ೨ ನಿವಾರಣೆ, ಪರಿಹಾರ

  ಪರಿಮಿತಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಅಳತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ೨ ಎಲ್ಲೆ, ಮೇರೆ, ಮಿತಿ

  ಪರಿಮಿಲಿ(ಳಿ)ತ ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   (ಸಂ) ಸೇರಿದ, ಕೂಡಿದ

  ಪರಿಯಂಕ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಪರ್ಯಂಕ) ೧ ಹಾಸುಗೆ, ಶಯ್ಯೆ ೨ ಮಂಚ, ಪಲ್ಲಂಗ ೩ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಮೇನೆ

  ಪರಿಯಂತ ಅವ್ಯಯ

   (<ಸಂ. ಪರ್‍ಯಂತ) ವರೆಗೆ, ತನಕ

  ಪರಿಯಟನ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ಪರ್ಯಟನ) ೧ ಚಲನೆ ೨ ಸಂಚಾರ, ತಿರುಗಾಟ

  ಪರಿಯಾಣ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ತುಳು) ೧ ತಟ್ಟೆ, ತಾಟು ೨ ಭಾಂಡ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿಯ ಪಾತ್ರೆ ೩ ನೈವೇದ್ಯ, ಎಡೆ ೪ ಜೀನು, ತಡಿ

  ಪರಿರಂಭ(ಣ) ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಆಲಿಂಗನ ೨ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ

 • ಹೊತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಶಣ ಹೊತ್ತು
 • ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು
 • ‘ಜಾಲ’ದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆ
 • ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಯ್ಟ್ರೋಜನ್ ಊರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ
 • ಹಿಂದಿ ಕಲಿತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ : ಇದೆಂತಹ ...
 • ನಿನ್ನೊಲವಿನಾ ಅಲೆ
 • ಟೆಸ್ಲಾ ಅರಿತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಅರಿಮೆಯ ತೊಡಕು
 • ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು
 • ಬಾಲಚುಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಬಾನಬಂಡಿ
 • ಹೊಸ ಅಲೆಯ ತರಲಿರುವ ಚಿತ್ರ – ...
 • ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದಾನೇ – ...
 • ಹಿಂದೀ ಒಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ...
 • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗೀಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ...
 • ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ
 • ಒಡೆದು ಎರಡಾದ ಕೋರಿಯಾದ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ: ...
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೀನಗಡದಲ್ಲಿನ ಹಿರೇಮಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ...
 • ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಡ್ಡಿ-ರಾಮೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕೂಸಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು
 • ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಜರ್ಮನ್ನರು ಒಂದಾದ ...
 • ನಾಳೆಯತ್ತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ...
 • ಈಗ ಒಡಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ!
 • ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ...
 • ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ...
 • ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವ…
 • ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಲು-ಬೆಳೆಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ...
 • ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೀನಗಡ ...
 • ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ!
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರೆಬಾಳ ...
 • ಆಡು ನುಡಿ – ಬರಹದ ನುಡಿಯ ...
 • ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ...
 • ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳೇಸುಗೂರ ...
 • ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ...
 • ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಒಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ...
 • ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ...
 • ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಒಡೆಯುವ ...
 • ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ...
 • ಗೋವಾ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ : ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ...
 • ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಂಬುದು ನೀಲನಕ್ಷೆ, ಆದರೆ..: ಅತುಲ್ ...
 • ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೋಕದ ಕೀಲಿಕೈ
 • ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಕನ್ನಡ ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣಗಳಿಂದ ...
 • ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ
 • ಖಿನ್ನನಾಗದಿರು ಮನವೆ, ನಾನಿರುವೆ!
 • ಐಟಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ
 • ಐಟಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ
 • ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ - ನೈತಿಕ ...
 • ಒಂದು ಪವರ್ ಫುಲ್ ಕತೆ
 • ಸಾವಿರದೊಂದು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ :163:ತುಳುನಾಡ ದೈವಗಳು -ಪುದರುಚಿನ್ನ ...
 • ಐದು ಕಿಲೋ ಚಾಕಲೇಟು
 • ಜಾಗ್ರತೆ !!
 • ಅಸಹಾಯಕ....
 • ವಾಂಛೆ ...
 • ಸುಳ್ಳೇ ಸರಿ...
 • ನಾ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ
 • ಒಂದು ಘಟನೆ
 • ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳು
 • ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ?
 • ದೀಪದ ಸನ್ನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ....
 • ಲವ್ ಆಫ್ ಕಿಸ್ ಡೇ ! ...
 • ಅಮ್ಮ ಹೇಳದೆ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಗೀತಾರಹಸ್ಯ ...
 • ಮಲಗದೇ ಕಾಣುವೆ ನಿನ್ನ ಕನಸು!
 • ತಾಳಿ
 • 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ತೆಳು ...
 • ನಿನ್ನ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ..
 • ಇದು ಬಯೋ ಬಸ್
 • ಪ್ರಥಮ ರೇಂಕ್
 • ಕವನ : ಬಿದಿರನೂದುವ ಗೊಲ್ಲ
 • ಹನಿಗಳ ವಿದಾಯ
 • ವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮೇಳ - ಬಾಗಿ.ಎಂ ...
 • ಒಂದು ಕಿರಿಬೆರಳ ಜಾದೂ!
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
 • ದೇವರ ವಿಳಂಬಗಳು ದೇವರ ನಿರಾಕರಣೆಗಳಲ್ಲ
 • ದೇವರ ವಿಳಂಬಗಳು ದೇವರ ನಿರಾಕರಣೆಗಳಲ್ಲ - ...
 • ಘೀರಾ ರೈಸ್ ತಿಂತಿರಾ ?
 • ಭೋಜನ ಪರ್ವ
 • ಹೀಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ದೇವೀ ಸ್ತುತಿ
 • ಅಣ್ಣೋರನ್ನು ಹಾದಿ ಬದಿ ತಂದು ಕೂರಿಸಬೇಡಿರಪ್ಪೋ ...
 • WTO ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಭದ್ರ!
 • ಭಾನ್ಕುಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ
 • ಅಡಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ...
 • ‘ಅಪ್ಪು ಆತ್ಮನನು ಆತ್ಮನೆ ಅಪ್ಪೆ’...............ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ
 • ಮಕ್ಕಳಾಗಿರವ್ವಾ ಮನ ತುಂಬಿ...!!
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 69922