ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  ಪೋಟಿಗಾರ ಹೆಸರುಪದ

   ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವವ; ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿ; competitor;

  ಇಂದ: kiran h

  ಪೋಯ ಎಸಕಪದ

   ಮಯವಾಗು; (ಕದ್ದು/ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು) ಪರಾರಿಯಾಗು; to vanish; to be taken away withouts owners knowledge ;
   ಉದಾ1: ದುಡ್ಡು ಪೋಯ;
   ಉದಾ2: ಪೂಜಾರಿ ಪೋಯ;

  ಇಂದ: kiran h

  ಪೋರಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಹುಡುಗಿ; ಚಿಕ್ಕ ವೈಸಿನ/ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ; a girl;

  ಇಂದ: kiran h

  ಪೋಲು ಹೆಸರುಪದ

   ಹಾಳಾಗಿ ಹೊಗು; to go waste; be a loss to;
   ಉದಾ1: ನೀರು ಪೋಲು (= ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಿದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೊಗುವುದು);
   ಉದಾ2: ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಲು (= ಕರೆ೦ಟ್ ವೇಷ್ಟ್ ಆಗು);
   ಉದಾ3: ಟೈ೦ ಪೋಲು (= ಟೈ೦ ವೇಷ್ಟ್ ಆಗು );

  ಇಂದ: kiran h

  ಪ್ಯಾತಳೆ ಪರಿಚೆಪದ

   ನರಪೇತಲ; ತು೦ಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವುದು; ಸಣಕಲು ಮೈ-ಇರುವುದು; to be very lean. small girth;
   ಉದಾ: ಪ್ಯಾತಳೆ ಗ೦ಡ, ದಡೂತಿ ಹೆಣ್ತಿ.

  ಇಂದ: kiran h

  ಪ್ಯಾರಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   ಬಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ; ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು; ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು; guava;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಂಕಣ ಪರಿಚೆಪದ

   ಡೊಂಕವಾಗಿರುವ; ಬಾಗಿದ; curved; Not straight;
   ಉದಾ: ಬಂಕಣ ಕಾಲಿನಂವ (ಬಾಗಿದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು);

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಂಗದ ಕೂಳು ಹೆಸರುಪದ

   ಹಂಗಿನ ಅನ್ನ;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಂಗು -

   ಮೈ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮ ರೋಗ;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಂಗುಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   ತಿನ್ನಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಡಲ ಮೀನು

  ಇಂದ: ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿ. ಕೆ.

  ಬಂಡಗೇಡು -

   ಘನತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು; ಹಿರಿಮೆಗೆ ಕೇಡು; ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡ; a compromised or broken integrity (moral soundness); Lacking honor or integrity; dishonor;
   ಉದಾ: ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದ ಜನ್ಮ ಬಂಡಗೇಡು.

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಕಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಹಪಾಪಿ; ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವವ/ಳು; ಬಕಾಸುರನಂತೆ ತಿನ್ನುವವ/ಳು; gourmand; glutton; A person who is devoted to eating and drinking to excess;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಕ್ಕಂಬಯಲು ಹೆಸರುಪದ

   ಬಕ್ಕ ಬಯಲು; ಗಿಡ ಮರಗಳಿಲ್ಲದ ಒಣ ಬಯಲು; an open dry field;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಕ್ತಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   ಬಗ್ತಲೆ; ಬೈತಲೆ; crop (as of hair); the line parting the hairs covering the head;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಗಡು ಬಾಯಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಬೊಚ್ಚು ಬಾಯಿ; ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಾಯಿ; toothless mouth.
   ಉದಾ: ಬಗಡು ಬಾಯಿ ಮುದುಕ.

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಗದಾಳ ಹೆಸರುಪದ

   ಶ್ಲೋಕ(ಗಳು);

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಗಸು ಎಸಕಪದ

   ಬಯಸು; to desire;
   ಉದಾ: ಸಾಯೋ ಕಾಲದೇಲಿ ಬಗಸ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಆಡಿನ ಬಾಡ(ಮಾಂಸವ).

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಗಿದು ಕೊಡು ಎಸಕಪದ

   ಹ೦ಚು; ಹರಿದು/ಸೀಳಿ/ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹ೦ಚು; to tear (as if a flesh) and distribute;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಚ್ಚಿಲು ಹೆಸರುಪದ

   ಸ್ನಾನ ಗೃಹ; bath room; a room (as in a residence) containing a bath or shower and usually a washbasin;

  ಇಂದ: kiran h

  ಬಟಾಟೆ ಹೆಸರುಪದ

   ಆಲೂಗಡ್ಡೆ; potato;
   ಉದಾ: ಬಟಾಟೆ ವಡೆ;

  ಇಂದ: kiran h

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41142