ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ನೆಲವು(ಹು) ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಲೆಯಿಂದ ಇಳಿ ಬಿಡುವ ಹಗ್ಗದ ಜಾಳಿಗೆ

  ನೆಲಸು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಬೀಡು, ಬಿಡಾರ ೨ ನೆಲೆ, ಆಶ್ರಯ

  ನೆಲಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲು, ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು ೨ (ಕಾಯಂ ಆಗಿ) ವಾಸಿಸು ೩ ತಂಗು, ಬಿಡಾರ ಹೂಡು ೪ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು

  ನೆಲಹಾಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಸುಂಕ, ಶ್ಮಶಾನ ಸುಂಕ

  ನೆಲಹಿಡಿ ಎಸಕಪದ

   = ೧ ನಾಶವಾಗು ೨ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿ ೩ ಕುಗ್ಗು, ಕುಸಿ

  ನೆಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಆಶ್ರಯ, ಆಧಾರ ೨ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ನಿವಾಸ ೩ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಳಮನೆ ೪ ಮಹಡಿ, ಅಂತಸ್ತು ೫ ಸ್ಥಳ, ಜಾಗ ೬ ಭೂಮಿ, ಲೋಕ ೭ ಸಂಸಾರ ೮ ಗುಟ್ಟು, ರಹಸ್ಯ ೯ ಆಳ, ಮರ್ಮ ೧೦ ತಳ, ಬುಡ ೧೧ ಸತ್ಯ, ದಿಟ ೧೨ ಅಚ ಲತೆ, ದೃಢತೆ ೧೩ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿರ್ಧಾರ ೧೪ ನಿತ್ಯತ್ವ ೧೫ ಎತ್ತರ, ಔನ್ನತ್ಯ ೧೬ ನಿಲ್ಲುವ ರೀತಿ ೧೭ ಸ್ಥಿತಿ, ಗತಿ ೧೮ ಮಟ್ಟ, ದರ್ಜೆ ೧೯ ನಿಲುವು, ಧೋರಣೆ ೨೦ ಅವಸ್ಥೆ, ಹಂತ ೨೧ ಕಾರಣ, ನಿಮಿತ್ತ ೨೨ ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ ೨೩ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ೨೪ ನಿಧಿ

  ನೆಲೆ ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ೧ ಅಪ್ಪಟವಾದ ೨ ಅಧಿಕವಾದ ೩ ಪೂರ್ಣವಾದ

  ನೆಲೆ ಅವ್ಯಯ

   (ದೇ) ಚೆನ್ನಾಗಿ

  ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು ಎಸಕಪದ

   = ೧ ನೆಲಸು, ನೆಲೆನಿಲ್ಲು ೨ ತಳ ವೂರು, ಬೇರುಬಿಡು ೩ ದೃಢವಾಗು, ಸ್ಥಿರವಾಗು ೪ ಒದಗು, ಉಂಟಾಗು

  ನೆಲೆವೀಡು ಪರಿಚೆಪದ

   ೧ ವಾಸಸ್ಥಳ, ನೆಲೆಮನೆ ೨ (ರಾಜನ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ೩ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣ, ರಾಜಧಾನಿ

  ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಿ

  ನೆಲ್ಲಿಚಟ್ಟು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ

  ನೆಲ್ಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಬತ್ತ

  ನೆಳಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ನೆರಳು ೨ ಅನುಯಾಯಿ ೩ ಸುಳಿವು, ಸೂಚನೆ ೪ ಕತ್ತಲೆ, ಅಂಧಕಾರ ೫ ಆಕಾರ, ಛಾಯಾ ಶರೀರ ೬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ, ಪ್ರಿಯಂಗು

  ನೆವ(ಪ) ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕಾರಣ, ಹೇತು ೨ ತೋರಿಕೆಯ ಕಾರಣ, ಸಬೂಬು ೩ ಕಪಟ, ಮೋಸ ೪ ಉಪಾಯ, ಯುಕ್ತಿ ೫ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ೬ ಹೋಲಿಕೆ, ಸಾಮ್ಯ ೭ ವಿಧ, ರೀತಿ, ಕ್ರಮ ೮ ವ್ಯಾಜ, ರೂಪಾಂತರ

  ನೆವರು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ತಡವು, ನೀವು, ಸವರು ೨ ಬಿಗಿಯಾಗು, ದೃಢವಾಗು

  ನೆಸಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಸಲಿಗೆ, ಸದರ

  ನೆಸೆ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಏಳು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರು ೨ ಎತ್ತು, ಎಬ್ಬಿಸು ೩ ನೀಡು, ಚಾಚು ೪ ನಿಗುರು, ನಿಮಿರು ೫ ಜಿಗಿ, ಹಾರು

  ನೇಕಾರ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ನೆಯ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು, ನೇಯುವವನು

  ನೇಗಿಲು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವ ಸಾಧನ, ರೆಂಟೆ ೨ ನೇಗಿಲಿನಾಕಾರದ ಆಯುಧ ೩ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಹೆಸರು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 46214