ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು

  ಪ್ರಕಟ -

   ಕಾಣುವಿಕೆ, ಪ್ರಚುರಪಡುವುದು

  ಪ್ರಕಾಂಡ -

   ಶಾಖೆ, ಮರದ ಕಾಂಡ, ಬೊಡ್ಡೆ; ಉತ್ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ

  ಪ್ರಕಾಶನೀ -

   ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಯ ಐದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ

  ಪ್ರಕೃಷ್ಟ -

   ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಜಗ್ಗಲ್ಪಟ್ಟ; ಉತ್ತಮವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ

  ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದಿ -

   ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳುವವ, ಪ್ರಕಾಂಡವಾದಿ

  ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ -

   ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ, ತೊರೆದ; ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಗಾದ; ಸುಪ್ತ

  ಪ್ರಖರ -

   ಅತಿತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಅತಿತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ

  ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ -

   ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ

  ಪ್ರಗಟ -

   ಪ್ರಕಟ

  ಪ್ರಗ್ರಹ -

   ಹಗ್ಗ, ಸೆರೆ, ಬಂಧನ

  ಪ್ರಚಯ -

   ಸಮೂಹ, ಗುಂಪು

  ಪ್ರಚುರ -

   ಆಧಿಕ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಳ; ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು

  ಪ್ರಚೇತಸ -

   ವರುಣ, ಒಬ್ಬ ಮುನಿ

  ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ -

   ಮರೆಮಾಡಿದ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ, ಗುಪ್ತವಾದ

  ಪ್ರಜಾನೀಕ -

   ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮೂಹ

  ಪ್ರಜ್ಜಾರ -

   ಪ್ರಸಿದ್ಧಜಾರ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿ

  ಪ್ರಜ್ಞಾಮೇಧಾಧೃತಿಸ್ಥಿತಿ -

   ಅರಿವು, ಬುದ್ಧಿ; ಧೃಡತೆಸ್ಥಿತಿ

  ಪ್ರಜ್ಞಾಶ್ರೀದ -

   ವಾಯುದೇವರು

  ಪ್ರಣತ -

   ಬಾಗಿದ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ, ಭಕ್ತ, ಶರಣಾದವ

  ಪ್ರಣತಜನ -

   ಭಕ್ತರು, ವಂದಿಸಿದ ಜನ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 20064