ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು

ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ದೂಸ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಕಾಡು ಬತ್ತ, ನೀವಾರ ೨ ಬಟ್ಟೆ ೩ ಡೇರೆ

  ದೃಕ್ಕು ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ದೃಶ್) ೧ ಕಣ್ಣು, ನೇತ್ರ ೨ ಎರಡು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ

  ದೃಗು ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ದೃಶ್) ದೃಕ್ಕು

  ದೃಢ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಗಟ್ಟಿಯಾದುದು, ಬಲವಾದುದು ೨ ಸ್ಥಿರತೆ ೩ ಸಾಂದ್ರತೆ ೪ ನಿರ್ಧಾರ ೫ ಕಾಠಿನ್ಯ ೬ ಸತ್ಯವಾದುದು

  ದೃಢ ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   (ಸಂ) ೧ ಭದ್ರವಾದ ೨ ಬಲಿಷ್ಠ ೩ ಸ್ಥಿರವಾದ ೪ ಕಠಿನವಾದ ೫ ದಿಟವಾದ ೬ ಉತ್ಕಟವಾದ ೭ ಹೆಚ್ಚಾದ

  ದೃಢೀಕರಣ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   = ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದು, ನಿಶ್ಚಿತ ಪಡಿಸುವಿಕೆ

  ದೃಶ್ಯ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹುದು ೨ ನೋಟ, ಕಾಣ್ಕೆ ೩ ನೋಡಲು ತಕ್ಕುದು ೪ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ, ರೂಪಕ ೫ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅಂಕದ ಒಂದು ಭಾಗ ೬ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ

  ದೃಶ್ಯ ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   (ಸಂ) ೧ ಕಾಣುವ, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ೨ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ೩ ರಮಣೀಯವಾದ

  ದೃಶ್ಯಕಲೆ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   = ಚಿತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ ಮುಂ. ರಚನೆ

  ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   = (ನಾಟಕ, ಕತೆ ಮುಂ.ವುಗಳ) ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಾಲು, ಮಾಲೆ

  ದೃಷ್ಟ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ನೋಟ ೨ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ೩ ಕಾಣಬಹುದಾದುದು ೪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ೫ ಗುರುತು, ಕುರುಹು ೬ ನಿದರ್ಶನ, ಉದಾಹರಣೆ ೭ ಒರೆಗಲ್ಲು, ನಿಕಷ

  ದೃಷ್ಟ ಪರಿಚೆಪದ(ಗುಣವಾಚಕ)

   (ಸಂ) ೧ ನೋಡಿದ, ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ೨ ಗಮನಿಸಿದ, ಲಕ್ಷಿಸಿದ ೩ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ, ಗ್ರಹಿಸಿದ ೪ ಅನುಭವಿ ಸಿದ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ

  ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡುದು ೨ ಉದಾಹರಣೆ, ನಿದರ್ಶನ ೩ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರುತು, ಚಿಹ್ನೆ ೪ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರದ ಒಂದು ಭೇದ

  ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಸಂ) ೧ ಕಣ್ಣಿನ - ನೋಟ, ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ೨ ಕಣ್ಣು, ನೇತ್ರ ೩ ಆಲೋಚನೆ, ವಿಚಾರ ೪ ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ ೫ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಧೋರಣೆ

  ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   ೧ ನೋಡುವ ರೀತಿ, ಬಗೆ, ನೋಟದ ನಿಟ್ಟು ೨ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ

  ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ) ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯದೆ ಪರಸ್ಪರರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೋಷದಿಂದ ನೋಡುವಿಕೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದು

  ದೆಸೆ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಸಂ. ದಿಶಾ) ೧ ದೆಶೆ ೨ ಎಡೆ, ಸ್ಥಳ ೩ ಬಳಿ, ಸಮೀಪ, ಹತ್ತಿರ ೪ ಕಾರಣ, ನಿಮಿತ್ತ ೫ ಪಂಗಡ ೬ ರೀತಿ, ಕ್ರಮ, ಬಗೆ ೭ ಗೊಡವೆ, ಗೋಜು, ಸಂಪರ್ಕ ೮ ವಿಷಯ, ವಿಚಾರ ೯ ಅವಸ್ಥೆ ೧೦ ಅದೃಷ್ಟ

  ದೇಂಟು ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಮರಾ. ದೇಂಟ್) ೧ ಮರ, ಗಿಡ ಮೊ.ವುಗಳ - ಕಾಂಡ, ದಂಟು ೨ ತೊಟ್ಟು, ವೃಂತ, ಕಾವು

  ದೇಕು ಎಸಕಪದ(ಕ್ರಿಯಾಪದ)

   (ದೇ) ೧ ಕಷ್ಟಪಡು, ಏಗು, ಹೆಣಗು ೨ ಕೈಗಳನ್ನು ಊರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ, ತೆವಳು, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಗ್ಗಿ ಜರುಗು ೩ (ಗೋಲಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತವನು) ಕೈಯ ಗೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೋಲಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಕು, ತಳ್ಳು

  ದೇಖರೇಖಿ ಹೆಸರುಪದ(ನಾಮಪದ)

   (<ಮರಾ. ದೇಖ್‌ರೇಖ್) ಉಸ್ತು ವಾರಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

 • ’ಮಂದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ’ಯಲ್ಲಿ ಕರ‍್ನಾಟಕವೆಲ್ಲಿ?
 • ಹೊಸ ಹೊತ್ತಗೆ – ‘ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊಸಪದಗಳನ್ನು ...
 • ನೆತ್ತರು
 • ಕರುನಾಡ ನದಿಗಳು: ಬಾಗ-2
 • ಅಕ್ಕತಂಗೇರು…
 • ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನುಡಿಯ ಜೋಡುಪದಗಳು
 • ಓಡುತಿಟ್ಟ ಕಲೆಯೂ ಹವ್ದು, ಸರಕೂ ಹವ್ದು
 • ನನ್ನ ಮನದ ಬಾನಲ್ಲಿ…
 • ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಾರುವ ‘ಅಟಕೂರಿನ ಕಲ್ಬರಹ’
 • ಹನಿಯೊಂದು ಜಾರಿದೆ…
 • ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ...
 • ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ...
 • ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ...
 • ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಹಾಪೌರರ ...
 • ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ೪೮ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ಸಂಸದರಿಗೆ 6 ಅತಿ ...
 • ನನ್ನ ಬರಹಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಹೊಸತಾಣದಲ್ಲಿ...
 • ಕಲಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ತೀರ್ಪು: ಒಂದು ಸೀಳುನೋಟ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಸಿ.ಪಿ.ಐ(ಎಂ)
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? – ಜೆಡಿ(ಯು)
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಬಿಜೆಪಿ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? – ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ...
 • ಯಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? – ಡಿ.ಎಮ್.ಕೆ
 • ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಲಿ
 • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ...
 • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ...
 • ಸಹಜ ನ್ಯಾಯವೆನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ!
 • ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಲಿ!
 • ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನೀವೂ ದನಿಗೂಡಿಸಿ!
 • ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'! 'ಹಮಾರಾ ...
 • ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಬಹುಭಾಷಿಕ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಳವಳಿ'!
 • ನೆರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೇಕಿಲ್ಲ? ಅಗ್ನಿ ...
 • ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ:ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್,ಹೆಗ್ಗೋಡು
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ...
 • ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿಗೂ.. ಇವರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
 • ವಿರೋಧವೇನೋ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ! ಆದರೆ 'ನಿಶೇಧ' ...
 • ಭಲೆ ಭಲೆ.. ಜೇಡ, ನೀ ಕಟ್ಟಿದ ...
 • ಅಳಿದಿದೆ!
 • ನಾ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ !
 • ಸಮಗ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ...
 • ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೃಷಿ ಒಪ್ಪಂದದ ...
 • ಇಟ್ಟರೆ ಬೆರಣಿಯಾದೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಕುರುಳಾದೆ..
 • ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲ
 • ಇರುಳೆಂದರೆ ಈಗ...
 • ಭೂತಾರಾಧನೆ :see and say ಸರಣಿ ...
 • ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗನಾಟ... 
 • ಕಿರುಗತೆ : ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಸಂಗ
 • ಕಿರುಗತೆ : ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಸಂಗ
 • ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಸುತ್ತ!
 • ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ !?
 • ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾಗ-5
 • ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ !
 • ‘ಯಾನ’ ದ ಕುರಿತು ಭೈರಪ್ಪ ನವರ ...
 • ಬಾನುಲಿಯ ಬಾತ್ ಗಳು
 • ಕೈಗೆಟುಕದ ನಲ್ಲ
 • ಇಂದಿಗೂ ಆರ್ಯ - ದ್ರಾವಿಡ ಎಂದು ...
 • ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಣೆ ಹಾಕು
 • ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(40)
 • ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ೨೫೭
 • ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿಜವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಪ್ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ...
 • ಪ್ರೀತಿಯು ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾದರೆ ಮೂಲ : ...
 • ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ!
 • Kindly , no standing
 • ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಲತೀರ
 • ಕೂಪ ಮಂಡೂಕಗಳ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ...
 • ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಲಸಿಗರು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನೂ ಕರೆತಂದರು............ ...
 • ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ... 'ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನಷ್ಟೇ ...
 • ಅಂಕಣ: ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಶ್ವರೂಪ
 • ತುಳುನಾಡಿನ ಭೂತಾರಾಧನೆ :see and say ...
 • ವಂದೇ ಭಾರತಮ್-೨!
 • ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ...
 • “ಚಿತ್ತಾರ” ಸಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ?
 • ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ - ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ
 • ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳು...
 • ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು (ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )-30 ...
 • ಗಿಳಿ ಬಾಗಿಲು(ಹವ್ಯಕ ಬ್ಲಾಗ್ )-29 ಬೇಳೆಗೆ ...
 • ಕಾಡಬೇಡ ಓ ನನಪೇ ....!
 • ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕತೆಗಳ 30ನೇ ಕಂತು
 • ಕತ್ತೆಗೊಂದು ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಲಹೆ
 • ಇಂದ್ರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ...
 • ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಮತ್ತು ಕಾಗೆ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 69765