ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು

  ಅನುರಾಗ -

   ಪ್ರೀತಿ

  ಅನುರೂಪ -

   ಅನುಗುಣವಾದ

  ಅನುರೂಹವಂದ್ಯ -

   ಯೋಗ್ಯರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವನು

  ಅನುಲೇಪ -

   ತೊಡೆತ, ಬಳಿಯುವಿಕೆ, ಒಂದು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹದ ಲೇಪ

  ಅನುಲೋಮ -

   ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ; ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಗಂಡು ಕೆಳಜಾತಿಯ ಕನ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು

  ಅನುವರ -

   ಯುದ್ಧ, ಕಾಳಗ

  ಅನುವು -

   ಆಸ್ಪದ, ಅನುಕೂಲ

  ಅನುವ್ರತ -

   ಅನುಸರಿಸುವವ

  ಅನುಶಾಪ -

   ಶಾಪದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಪ/ಪರಿಹಾರ, ಉಪಶಾಪ

  ಅನುಶೃತ -

   ಶೃತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ

  ಅನುಶ್ರುತ -

   ಪ್ರಸಿದ್ಧ

  ಅನುಶ್ರುತಪ್ರಣವ -

   ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ವಿರಜಾ ಹೋಮವಾದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೊರಕುವ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ

  ಅನುಶ್ರುತಿ -

   ನಾಮಸ್ಮರಣೆ

  ಅನುಷ್ಠಾನ -

   ಆಚರಣೆ

  ಅನುಸಂಧಾನ -

   ಪ್ರಯೋಗ, ಸಾಧನೆ, ಶೋಧ, ಪರಿಶೀಲನೆ; ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಪ್ತ ಚಿಂತನೆ, ಸನ್ನಿಧಾನ ಚಿಂತನೆ

  ಅನುಸರಿಸು -

   ಕೂಡಿಸು; ಹಿಂಬಾಲಿಸು

  ಅನುಸ್ಮೃತಿ -

   ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವ ನೆನಪು

  ಅನೃತ -

   ಸುಳ್ಳು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು

  ಅನೇಕಚರಿತ -

   ಸದ್ಗುಣಪೂರ್ಣ-ಶ್ರೀಹರಿ

  ಅನೇಕಮಂತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ -

   ವಿಷ್ಣು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 32926