ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  glassware -

   ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನುಗಳು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glaze -

   ಹೊಳಪು; ಹೊಳಪು ಕೊಡು; ಹೊಳಪು, ಹೊಳಪು ಕೊಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glid=guild -

   ಶ್ರೇಣಿ; ಸಂಘ; ವೃತ್ತಿ ಸಂಘ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glimpse -

   ನಸುಸೋಟ; ಕ್ಷಣದರ್ಶನ; ನಸುಸೋಟ, ಕ್ಷಣದರ್ಶನ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  global -

   ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ; ಜಾಗತಿಕ; ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ, ಜಾಗತಿಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  global format -

   ಸಮಗ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ

  global search -

   ಪೂರ್ಣ ಶೋಧ

  globe -

   ಗೋಳ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gloom -

   ಖಿನ್ನತೆ; ವಿಷಣ್ಣತೆ; ಮಂಕ; ಖಿನ್ನತೆ, ವಿಷಣ್ಣತೆ, ಮಂಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glorify -

   ಹೊಗಳು; ಕೀರ್ತಿಸು; ಶ್ಲಾಘಿಸು; ಹೊಗಳು, ಕೀರ್ತಿಸು, ಶ್ಲಾಘಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glory -

   ಖ್ಯಾತಿ; ಮಹಿಮೆ; ವೈಭವ; ಘನತೆ; ಗೌರವ; ಖ್ಯಾತಿ, ಮಹಿಮೆ, ವೈಭವ, ಘನತೆ, ಗೌರವ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gloss -

   ಬಚ್ಚಿಡು; ಮರೆಮಾಡು; ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆ; ವಿವರಣೆ; ಟಿಪ್ಪಣಿ; ಹೊಳಪು; ಬಚ್ಚಿಡು, ಮರೆಮಾಡು, ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆ, ವಿವರಣೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಹೊಳಪು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glossary -

   ಶಬ್ದಕೋಶ; ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ; ಶಬ್ದಕೋಶ, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glue -

   ಅಂಟು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  glutton -

   ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gnostic ಪರಿಚೆಪದ

   ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧವಾದ; ಅರಿವಿನ; ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ; relating to knowledge;

  ಇಂದ: kiran h

  go-between -

   ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸುವವನು; ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ; ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸುವವನು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  goaler -

   ಕಾರಾಗೃಹಾಧಿಕಾರಿ; ಜೈಲರು; ಕಾರಾಗೃಹಾಧಿಕಾರಿ, ಜೈಲರು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  god fearing -

   ಧರ್ಮ ಬೀರು

  god=fearing -

   ಧರ್ಮ ಬೀರು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 34585