ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಬೋರಾಡು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಂಭ್ರಮಗೊಳ್ಳು, ಸಡಗರಗೊಳ್ಳು ೨ ಧ್ವನಿಯೇರಿಸು, ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಮಾಡು

  ಬೋರೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ, ದಿಬ್ಬ ೨ ಏಟು ತಗುಲಿದುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬುಗುಟೆಊತ ೩ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣ್ಣು, ಎಲಚಿ ೪ ಎಲಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ, ಮಾಸಲುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ ೫ ದಿವಾಳಿಯಾದವನು

  ಬೋರ್ಗಲ್ಲು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಬೋರೆ + ಕಲ್ಲು) ಒರಟಾಗಿ ಉಬ್ಬಿರುವ ಕಲ್ಲು

  ಬೋಳ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಸಾವು, ಮೃತ್ಯು ೨ ಅಪಾಯ, ವಿಪತ್ತು ೩ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲದವನು ೪ ಕೊಂಬುಗಳಿಲ್ಲದ ಎತ್ತು ೫ ಸಂನ್ಯಾಸಿ, ವ್ರತಿ ೬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಔಷಧೀ ಸಸ್ಯ

  ಬೋಳಯಿ(ವಿ)ಸು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ಸಂತೈಸು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು

  ಬೋಳಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಬೋಳ + ಇ) ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡವಳು

  ಬೋಳು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ = ಬೋಡು) (ತಲೆಯಲ್ಲಿ) ಕೂದಲಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ, ಬೊಕ್ಕು

  ಬೋಳು ಪರಿಚೆಪದ

   (<ದೇ = ಬೋಡು) ೧ ಕೂದಲಿಲ್ಲದ, ಬೊಕ್ಕಾದ ೨ ಬರಿದಾದ, ಖಾಲಿಯಾದ

  ಬೋಳೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹರಿತವಾದ ಬಾಣ ೨ ಗಿಡಮರಗಳಿಲ್ಲದ ಬೋರೆ, ಬೋಳು ಗುಡ್ಡ

  ಬೋಳೆ ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ, ಮುಗ್ಧವಾದ

  ಬೋವಿ ಹೆಸರುಪದ

   (= ಬೋಯಿ) ೧ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರುವವನು, ಬೋಯಿ ೨ ಅಂಬಿಗ ೩ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ

  ಬೋಸರ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ವಂಚನೆ, ಕಪಟ

  ಬೋಸಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಅಗಲ ಬಾಯುಳ್ಳ ಲೋಹದ ದುಂಡನೆಯ ಪಾತ್ರೆ

  ಬೋಹರಿಗೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಕಸಬರಿಗೆ, ಪೊರಕೆ

  ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

  ಬ್ರತ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ವ್ರತ) ನಿಯಮ, ವ್ರತ

  ಬ್ರಯ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ವ್ಯಯ) ೧ ಖರ್ಚು, ವ್ಯಯ ೨ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆ

  ಬ್ರಹ್ಮ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮೋಕ್ಷ ೨ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ೩ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೪ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ೫ ಪರಮಾತ್ಮ ೬ ಪರತತ್ವ

  ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಬ್ರಹ್ಮ + ಗ್ರಂಥಿ) ೧ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾದ ಗಂಟು, ಪವಿತ್ರದ ಗಂಟು ೨ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧ ೩ (ಆಲಂ) ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ

  ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ೨ ಚತುರಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಚರ್ಯೆ, ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸಂನ್ಯಾಸ ಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 46211