ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  outdated ಪರಿಚೆಪದ

   ಹಳತಾದ (ಹಳತಾದ ಮದ್ದು)

  outdistance ಎಸಕಪದ

   ಮುಂದೆಹೋಗು, ಹಿಂದೆ ಹಾಕು

  outdo ಎಸಕಪದ

   ಮೀರಿಸು

  outdoor ಪರಿಚೆಪದ

   ಮನೆಹೊರಗಿನ

  outfit ಹೆಸರುಪದ

   ಬಟ್ಟೆಬರೆ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ

  outflow ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊರಹರಿವು (ಒಳಹರಿವಿಗಿಂತ ಹೊರಹರಿವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ)

  outgoing ಪರಿಚೆಪದ

   ೧ ಹೊರಹೋಗುವ ೨ ನಣ್ಪಿನ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ

  outgrow ಎಸಕಪದ

   ಮೀರಿ ಬೆಳೆ, ಬೆಳೆದುಕಳೆ

  outhouse ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊರಮನೆ (ಆತನಿಗೆ ಇರಲು ಹೊರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡೆಮಾಡಿದ್ದರು)

  outlandish ಪರಿಚೆಪದ

   ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ, ಬೇರಾಗಿರುವ, ಒಂಟಿ

  outlast ಎಸಕಪದ

   ಬಾಳಿಕೆ ಬರು (ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಉಡುಪು), ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿ

  outlaw ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊರಬಿದ್ದವನು, ಕಟ್ಟಲೆ ತಪ್ಪಿದವನು, ಕೇಡಿಗ

  outlet ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಕೋಡಿ (ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ), ತೂತು (ತೂತು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ), ಹೊರದಾರಿ, ಹಾದಿ ೨ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

  outline ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಎಲ್ಲೆಗೆರೆ, ಹೊರಗೆರೆ ೨ ಹಮ್ಮುಗೆ, ಅಡಕಬರಹ

  outlive ಎಸಕಪದ

   ಹೊತ್ತುಮೀರಿ ಬದುಕು, ಪಾರಾಗು

  outlook ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಕಾಣುವ ಬಗೆ ೨ ಎಡೆಕಾಣ್ಕೆ

  outlying ಪರಿಚೆಪದ

   ಸರಹದ್ದಿನ, ಹೊರಗಿನ

  outmoded ಪರಿಚೆಪದ

   ಬಳಕೆತಪ್ಪಿದ, ಹಳತಾದ

  outnumber ಎಸಕಪದ

   ಎಣಿಕೆಮೀರು

  outpatient ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊರಕುತ್ತಿಗ (ಇದು ಹೊರಕುತ್ತಿಗರ ಕೋಣೆ)

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 52799