ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಹೊಡಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೊಂಡುಹುಲ್ಲು ಹೊಡ(ಡೆ)ಬಾಳು (<ದೇ. ಪೊಡೆ + ಬಾಳು); (ದೇ) ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು, ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನ

  ಹೊಡಮ(ವ)ಡು ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ಪೊಡಮಡು) (ಸಾಷ್ಟಾಂಗ) ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ವಂದಿಸು

  ಹೊಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೊಡೆ) ೧ ಏಟು, ಹೊಡೆತ ೨ ಹೊಟ್ಟೆ, ಒಡಲು ೩ ತೆನೆಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿ, ಗಬ್ಬ ೪ (ಬಾಳೆ, ಕೇದಗೆ ಮೊ.ವುಗಳ) ಮೋತೆ ೫ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲು

  ಹೊಡೆ ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ಪೊಡೆ) ೧ ಏಟುಕೊಡು, ಪೆಟ್ಟುಹಾಕು ೨ ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸು, ಬಾಜಿಸು ೩ (ಸಿಡಿಲು ಮೊ.ವುಗಳು) ಬಡಿ, ಅಪ್ಪಳಿಸು ೪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸು, ನಡೆಸು ೫ ತಿನ್ನು, ಭಕ್ಷಿಸು ೬ ಕಡಿ, ಕತ್ತರಿಸು ೭ ಬಾಣಬಿಡು, ಪ್ರಯೋಗಿಸು ೮ ಸುರಿ, ಬೀಳು ೯ ಕದಿ, ಆಪಹರಿಸು

  ಹೊಡೆಕರಿಸು ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ಪೊಡೆಕರಿಸು) ೧ ಪೊಡ ಕರಿಸು ೨ ವ್ಯಾಪಿಸು, ಆವರಿಸು ೩ ಹೊಳೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು ೪ ಬೆರೆ, ಕೂಡು ೫ ಅಟ್ಟು, ಓಡಿಸು ೬ ಗಾಳಿ ಬೀಸು, ಚಲಿಸು ೭ ಒಡೆದುಹೋಗು, ಚೂರಾಗು

  ಹೊಡೆಗಚ್ಚು ಎಸಕಪದ

   = ತೆನೆಯಾಗು, ತೆನೆತುಂಬು

  ಹೊಡೆಗೆಡಹು ಎಸಕಪದ

   = ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸು

  ಹೊಡೆಗೆಡೆ ಎಸಕಪದ

   = ೧ ಬೋರಲಾಗಿ ಬೀಳು, ಮಗುಚಿ ಬೀಳು ೨ ನಮಸ್ಕರಿಸು, ಅಡ್ಡಬೀಳು

  ಹೊಣಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೊಣರ್ಕೆ) ೧ ಜೊತೆ, ಜೋಡಿ ೨ ಯುದ್ಧ, ಕಾಳಗ ೩ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪೈಪೋಟಿ ೪ ಹೊಂದಿಕೆ, ಕೂಡಿಕೆ ೫ ಕೂಟ, ಸಂಭೋಗ ೬ ಎಣೆ, ಸಾಟಿ ೭ ಶೌರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ ೮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಶಪಥ

  ಹೊಣೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೊಣೆ) ೧ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ೨ ಜವಾಬ್ದಾರ, ಹೊಣೆಗಾರ ೩ ಜಾಮೀನುದಾರ, ಕರಾರುಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟವನು

  ಹೊಣೆಗಾರ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವನು, ಜವಾಬ್ದಾರ ೨ ಜಾಮೀನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವನು, ಜಾಮೀನುದಾರ

  ಹೊಣೆಗೇಡಿ ಹೆಸರುಪದ

   ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದವನು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ

  ಹೊಣೆಮಾಡು ಎಸಕಪದ

   = ೧ ಜಾಮೀನು ಕೊಡು ೨ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ೩ ಕಾದಿರಿಸು, ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸು

  ಹೊತ್ತು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೊತ್ತು) ೧ ಸೂರ್ಯ, ರವಿ ೨ ಸಮಯ, ಕಾಲ ೩ ಸೀದು ಹೋದುದು, ಕರಿಕು

  ಹೊತ್ತು ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ಪೊತ್ತು) ೧ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳು, ಉರಿ ೨ ಬೆಂದು ಹೋಗು, ಕರಿಕಾಗು ೩ (ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೀದು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ) ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳು, ತಳಹಿಡಿ ೪ ಒಣಗು, ತಾರು ೫ ಉಂಟಾಗು, ಒದಗು ೬ ಸಂಕಟ ಪಡು, ನೋಯು ೭ ಉದ್ವೇಗಗೊಳ್ಳು

  ಹೊತ್ತುಗಳೆ ಎಸಕಪದ

   = ಕಾಲಕಳೆ, ಸಮಯಹರಣ ಮಾಡು

  ಹೊತ್ತುಗಳ್ಳ ಹೆಸರುಪದ

   ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯುವವನು, ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವವನು

  ಹೊದ(ದಿ)ಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೊದಿಕೆ) ೧ ಮುಸುಕು, ಆಚ್ಛಾದನೆ ೨ ಹೊದೆಯುವ ವಸ್ತ್ರ, ಅಂಗವಸ್ತ್ರ, ಸೆರಗು ಮುಂ. ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆ ೩ ಛಾವಣಿ, ಮೇಲ್ಛಾ ವಣಿ ೪ ಸೇರುವಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ೫ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆ

  ಹೊದಕುಳಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೊದಕುಳಿ) ಅಳಲು, ದುಃಖ

  ಹೊದರು ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಪೊದರು) ೧ ಪೊದೆ, ಹಿಂಡಲು ೨ ತೊಡಕು, ತೊಂದರೆ ೩ ಪೊಟರೆ, ಡೊಗರು ೪ ಕುಳಿ, ಹಳ್ಳ ೫ ಬಿರುಕು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ

 • ಗೂಗಲ್‌ನವರ ಹೊಸ ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ ಬಡ್ಸ್’
 • ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳ ಓದು
 • ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಕ್ಕಿ ಅಣಬೆ ಸಾರು
 • ಕತೆ : ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ...
 • ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚುಟುಕುಗಳು
 • ತಾವೇ ಮಮ್ಮಿಗಳಾಗುವ ಶಿಂಗನ್ ಪಂತದ ಸಂತರು!
 • ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಶೆ
 • ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ
 • ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ – ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ...
 • ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿಯದು??
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕನ್ನಡ ದ್ರೋಹಿ ಪಡೆಗೊಂದು ...
 • ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಹೊಸಹೊತ್ತಗೆ “ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ!
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅರಿಯಕುಡಿ ...
 • ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ...
 • ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತಿ
 • ಕೃಷಿ ಸುಲಭಕ್ಕೆ 'ಯಂತ್ರ' ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮೂರ ...
 • ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ:ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗಿರಬಲ್ಲವೇ?
 • ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ...
 • ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೀವನವೆಂದರೆ?
 • ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಶ್ವಾರೂಢರ ಅಟ್ಟಹಾಸ
 • ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಶ್ವಾರೂಢರ ಅಟ್ಟಹಾಸ
 • ಮಗಳಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು
 • ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಪಂಚ
 • ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವರಿವರು…
 • ಎಚ್ಚರ..! ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವರಿವರು…
 • ಕನ್ನಡ: ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೆಲ್ಲು ಮುರಿದು ...
 • ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಸಂವಾದ : ಭಾಗ ...
 • ಅಂಬಾ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ
 • ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೋದಿಗಲ್ಲ, ನಮಗೇ!
 • ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ ಕುಡುಗೋಲಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ...
 • ನೂತನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತ ...
 • ಬುದ್ದಿಜೀವಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಎದುರುಬದುರು
 • ಹೌದು, ಗೌರಿ- ಲಂಕೇಶರಂತಾಗಲಿಲ್ಲ ...
 • ಹಂಪೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತ...
 • ಕಾರಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಪರಿಸರ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ...
 • ಹೇರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್
 • ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ- ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರ `ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್'
 • ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆ ಪಿಡಿದಾಗ ಕೈಗಂಟಿದ ಬಣ್ಣವಿದು!
 • ಅನಾಣ್ಯೀಕರಣ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು
 • ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಸಂವಾದ : ಅಯೋಧ್ಯೆ,ಸತಿ ...
 • ನ್ಯಾನೋ ರೈಮೋ-ನಾವೂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋಣವೇ?
 • ಅರಮನೆ ಕಡತಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟಿಪ್ಪು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ...
 • ಜಯಮಂಗಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ವನ್ಯದಾಮ
 • ಕಲೋತ್ಸವ ನಗರಿ ಸ್ವಚ್ಛ
 • ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಲಾ ವಿವರ
 • ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ - ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್
 • ಮೌನ
 • ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಮರಾಠರು ದಾಳಿ ...
 • ನಂಬಿಕೆ
 • ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ
 • ಆರಂಕುಸವಿಟ್ಟೊಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ವನವಾಸಿ ದೇಶಮಂ
 • Kannada T Shirts / ಕನ್ನಡ ...
 • ಚೇತನದ ಚೇತನ – ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನಿಲ್ಲ
 • ಗಿಡ ಸಹವಾಸದಿಂದ 'ಸಮೃದ್ಧ' ಕೃಷಿ....!, ಗಿಡಗೆಳೆತನದಿಂದ ...
 • ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳು!
 • ಹೊಸ್ತಿಲು / ಹೊಸಿಲು / ಹೊಸಲು
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41560