ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  negative logic -

   ನಕಾರ ತರ್ಕ

  neglect -

   ಉಪೇಕ್ಷೆ; ಅಸಡ್ಡೆ; ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ; ಉದಾಸೀನ; ಕಡೆಗಣಿಸುವಿಕೆ; ಉಪೇಕ್ಷಿಸು; ಉಪೇಕ್ಷೆ, ಅಸಡ್ಡೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಉದಾಸೀನ, ಕಡೆಗಣಿಸುವಿಕೆ, ಉಪೇಕ್ಷಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  negligence -

   ಅಲಕ್ಷ್ಯ; ಅಜಾಗರೂಕತೆ; ಅಲಕ್ಷ್ಯ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  negotiable -

   ಕ್ಷಮಿಸಲರ್ಹವಾದ; ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದಾದ; ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ; ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ; ಕ್ಷಮಿಸಲರ್ಹವಾದ, ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದಾದ, ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  negotiable instruments act -

   ವರ್ಗಾವಣಿಯ ಲಿಖಿತಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  nephew -

   ಸೋದರನ/ಸೋದರಿಯ ಮಗ; ಸೋದರಳಿಯ; ಭ್ರಾತ್ರೀಯ; ಸೋದರನ/ಸೋದರಿಯ ಮಗ, ಸೋದರಳಿಯ, ಭ್ರಾತ್ರೀಯ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  nepotism -

   ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  nerd ಹೆಸರುಪದ

   ೧.ಕುಡುಮಿ (In colloquial speech); ಕೂಚುಬಟ್ಟ; A student who studies excessively;
   ಉದಾ: ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಮಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾಇರ್ತಾನೆ.
   ಉದಾ: ಓದಿ ಓದಿ ಮರುಳಾದ ಕೂಚುಬಟ್ಟ.
   ೨. ಗುಗ್ಗು; a person, especially a man, who is not attractive and awkward or socially embarrassing;
   ಉದಾ: ಅವನು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಗ್ಗು ತರ ಇದ್ದ, ಈಗ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ

  ಇಂದ: kiran h

  nervous -

   ಪುಕ್ಕಲಾದ; ದುರ್ಬಲ; ಪುಕ್ಕಲಾದ, ದುರ್ಬಲ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  nested loops -

   ಅಂತರ್ಗತ ಆವರ್ತನೆಗಳು

  nested program -

   ಅಂತರ್ಗv ಕ್ರಮವಿಧಿ; ಅಂತರ್ಗತ ಕ್ರಮವಿಧಿ

  nesting -

   ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸು

  net -

   ಜಾಲ; ಬಲೆ; ನಿವ್ವಳ; ಜಾಲ, ಬಲೆ, ನಿವ್ವಳ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  network -

   ಜಾಲ; ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ

  network adapter -

   ಜಾಲ ಸಂಯೋಜಕ

  network administrator -

   ಜಾಲ ನಿರ್ವಾಹಕ

  network data structures -

   ಜಾಲ ದತ್ತ ಸಂರಚನೆ.

  network database -

   ಜಾಲ ದತ್ತಸಂಚಯ

  network drive -

   ಜಾಲ ಚಾಲಕ

  network management -

   ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41141