ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  paragon ಹೆಸರುಪದ

   ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ‍್ಪರಿಜು

  paragraph ಹೆಸರುಪದ

   ಕುರಳು (ನಾಲ್ಕನೇ ಕುರಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ)

  parallel ಪರಿಚೆಪದ

   ಹೋಲುವ ೨ ಸರಿತೆರಪಿನ, ಒಂದೇ ತೆರಪಿನ

  parallelism ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಸರಿತೆರಪು ೨ ದೊರೆ, ಹೋಲಿಕೆ

  paralysis ಹೆಸರುಪದ

   ಮರವೆ (ಮರವೆಗೊಳ್ಳು; ಆತನ ಬಲದ ಕಯ್ಕಾಲುಗಳು ಮರವೆ ಗೊಂಡಿವೆ), ಅರನಾರಿ

  parameter ಹೆಸರುಪದ

   ಹರವು (ಆಯ್ಕೆಯ ಹರವು, ಮಾತುಕತೆಯ ಹರವು), ಹರಹು

  paramilitary ಹೆಸರುಪದ

   ಅರೆಪಡೆಯ

  paramour ಹೆಸರುಪದ

   ಮಿಂಡ, ನಲ್ಮೆಗಾರ

  parapet ಹೆಸರುಪದ

   ಕುಂಬೆ (ಕುಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತ ಹುಡುಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ)

  paraphrase ಎಸಕಪದ

   ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು, ಮರುಸೊಲ್ಲು (ಮರುಸೊಲ್ಲುಗೆ)

  parasite ಹೆಸರುಪದ

   ಹೊರಕುಳಿ

  parasol ಹೆಸರುಪದ

   ಕಯ್ಕೊಡೆ, ಬಿಸಿಲುಕೊಡೆ

  parboiled ಪರಿಚೆಪದ

   ತುಸು ಬೇಯಿಸಿದ, ಕುಸುಬಲು (ಕುಸುಬಲಕ್ಕಿ)

  parcel ಹೆಸರುಪದ

   ಕಟ್ಟು (ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಯ್ಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ)

  parch ಎಸಕಪದ

   ೧ ಹುರಿ (ಹುರಿಗಾಳು; ಹುರಿಗಡಲೆ; ಹುರಿಗಾವಲಿ), ಒಣಗಿಸು ೨ ಬಾಯಾರು, ನೀರಡಿಸು

  parched corn ಹೆಸರುಪದ

   ಹುರಕಲು (ಎಲ್ಲರೂ ಹುರಕಲು ಕುರುಕುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು)

  parched rice ಹೆಸರುಪದ

   ಬುರುಗಲು (ಹುರಿದ ಬುರುಗಲು)

  parchment ಹೆಸರುಪದ

   ತೊಗಲುಹಾಳೆ (ಯಾವಾಗಲೋ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಗಲು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಬರಹ)

  pardon ಎಸಕಪದ

   ತಾಳು, ತಪ್ಪುಮರೆ, ಕಡೆಗಣಿಸು

  pare ಎಸಕಪದ

   ಹೊಳಚು (ಆತನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೊಳಚಿದರು), ಹೆರೆ, ಸುಲಿ (ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿ), ಕೆತ್ತು (ಈ ಮರದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವರು ಯಾರು?)

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36420