ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  surprise visit -

   ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  surrender -

   ಅಪರ್ಣ; ಒಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ; ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು; ಶರಣಾಗತಿ; ಶರಣಾಗತನಾಗು; ಅಪರ್ಣ, ಒಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು, ಶರಣಾಗತಿ, ಶರಣಾಗತನಾಗು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  surrendered leave -

   ಅಧ್ಯರ್ಪಿತ/ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ರಜೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  surtax -

   ಮೇಲುಕರ; ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ; ಮೇಲುಕರ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಗೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  surveillance -

   ನಿಗಾ; ಕಾವಲು; ನಿಗಾ, ಕಾವಲು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  survey -

   ಮೋಜಣಿ; ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆ; ಭೂಮಾಪನ; ಸಮೀಕ್ಷೆ; ಪರಿಶೀಲನೆ; ಸರ್ವೆ; ಮೋಜಣಿ, ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆ, ಭೂಮಾಪನ, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸರ್ವೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  surveyor -

   ಸರ್ವೇಯರು; ಮೋಜಣಿದಾರ; ಸರ್ವೇಯರು, ಮೋಜಣಿದಾರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  surviving -

   ಬದುಕಿರುವ; ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರುವ; ಉತ್ತರ ಜೀವಿ; ಬದುಕಿರುವ, ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರುವ, ಉತ್ತರ ಜೀವಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  survivors -

   ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರು; ಉತ್ತರ ಜೀವಿಗಳು; ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರು, ಉತ್ತರ ಜೀವಿಗಳು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  survivorship -

   ಉತ್ತರಜೀವಿತಾಧಿಕಾರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  suspect -

   ಸಂಶಯಪಡು; ಗುಮಾನಿ ಪಡು; ಅನುಮಾನ ಪಡು; ಸಂದೇಹ ಪಡು; ಸಂಶಯಿತ; ಸಂಶಯಪಡು, ಗುಮಾನಿ ಪಡು, ಅನುಮಾನ ಪಡು, ಸಂದೇಹ ಪಡು, ಸಂಶಯಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  suspend -

   ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  suspense -

   ಅನಿಶ್ಚಯ; ಅನಿಶ್ಚಿತ; ಅನಿಶ್ಚಯ, ಅನಿಶ್ಚಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  suspense account -

   ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  sustainability ಹೆಸರುಪದ

   ಉಳಿಕೆ, ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಮುಂದುಳಿಕೆ

  ಇಂದ: ಮಹೇಶ ಭೋಗಾದಿ

  sustainable -

   ೧ ತಾಳಬಲ್ಲ,೨ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ, ಬಿಡದೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲಿಸಬಲ್ಲ ೩ ಉಳಿಸಬಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲ

  ಇಂದ: pushpa

  swath ಎಸಕಪದ

   ಪಟ್ಟಿ, ಇಡಕು, ದಾರಿ, ಹಾದಿ, ನಡೆವು

  ಇಂದ: ಗಿರೀಶ ಮ. ಗೌಡ

  swear -

   ಶಪಥಪೂರ್ವಕ ಹೇಳು; ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು; ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡು; ಶಪಥಪೂರ್ವಕ ಹೇಳು, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  swearing in ceremony -

   ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  sweeper -

   ಜಾಡಮಾಲಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41141