ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ವೆಗ್ಗಳ ಪರಿಚೆಪದ

   (<ತೆಲು. ವೆಗ್ಗಲ) ಹೆಚ್ಚಿನ, ಅಧಿಕವಾದ

  ವೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ವೆಗ್ಗಳ + ಇಕೆ) ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಧಿಕ್ಯ

  ವೆಚ್ಚ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಪ್ರಾ. ವೆಚ್ಚ) ಖರ್ಚು, ವ್ಯಯ

  ವೆಜ್ಜ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ವಿದ್ಧ) ೧ ತೂತು, ರಂಧ್ರ ೨ ಕೊರತೆ, ನ್ಯೂನತೆ

  ವೇಡೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ವೇಷ್ಟ > ಪ್ರಾ. ವೇಢ) ೧ ಆಕ್ರ ಮಣ ೨ ಆವರಣ ೩ ಬಂಧನ ೪ ಬಲೆ, ಜಾಲ ೫ ಕುದುರೆಯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಓಟ

  ವೇಡೆಯ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ವೇಷ್ಟನ) ವೇಡೆ

  ವೇಡೈಸು ಎಸಕಪದ

   (<ವೇಡೆ + ಇಸು) ಸುತ್ತುವರಿ, ಮುತ್ತು

  ವೇಣಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಜಡೆ, ತರುಬು ೨ ಹೆಂಗಸು, ಸ್ತ್ರೀ, ಹೆರಳುಳ್ಳವಳು ೩ ನದಿ, ಪ್ರವಾಹ ೪ ಗೆರೆ, ರೇಖೆ ೫ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷ ೬ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮುಂ.ವನ್ನು ತೂಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ

  ವೇಣಿಸಂಹಾರ ಎಸಕಪದ

   ೧ ಜಡೆ ಹೆಣೆಯುವಿಕೆ ೨ ಕೂದ ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು

  ವೇಣು ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬಿದಿರು, ಬೊಂಬು ೨ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಾದ್ಯ, ಕೊಳಲು

  ವೇತಂಡ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಆನೆ, ಗಜ

  ವೇತನ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸಂಬಳ, ಪಗಾರ ೨ (ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ) ಸಹಾಯ ಧನ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

  ವೇತಸ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬಿದಿರು, ಬೆತ್ತ ೨ ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲು

  ವೇತ್ರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬೆತ್ತ, ಬಿದಿರು ೨ ಕೋಲು, ದಂಡ

  ವೇತ್ರಧರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಬೆತ್ತದ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ) ದ್ವಾರಪಾಲಕ

  ವೇದ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಅರಿವು, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ೨ ನಾಲ್ಕು ಆಗಮಗಳು ೩ ಬ್ರಹ್ಮ ೪ ವಿಷ್ಣು ೫ ವಿದ್ಯೆ

  ವೇದಘೋಷ ಹೆಸರುಪದ

   ವೇದಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಿಕೆ, ವೇದಪಠನ

  ವೇದನೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ವೇದನಾ) ೧ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ೨ ನೋವು, ಯಾತನೆ ೩ ಸಂವೇದನೆ, ಅನುಭವದ ಅರಿವು

  ವೇದವಾಕ್ಯ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ತಿ ೨ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯ

  ವೇದಾಂಗ ಹೆಸರುಪದ

   ವೇದದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಚಂದಸ್ಸು, ವ್ಯಾಕರಣ, ನಿರುಕ್ತ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪ ಎಂಬ ವೇದಾ ಭ್ಯಾಸದ ಆರು ಭಾಗಗಳು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41141