ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  whichever -

   ಯಾವುದಾದರೂ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  whims and fancies -

   ಮನಸ್ವೇಚ್ಛೆ; ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ; ಮನಸ್ವೀ; ಮನಸ್ವೇಚ್ಛೆ, ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ, ಮನಸ್ವೀ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  whip -

   ಚಾವಟಿ; ಚಬುಕು; ಬಾರುಕೋಲು; ಸಚೇತಕ; ಚಾವಟಿ, ಚಬುಕು, ಬಾರುಕೋಲು, ಸಚೇತಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  white -

   ಬಿಳಿ

  white ant -

   ಗೆದ್ದಲು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  white flag -

   ಶ್ವೇತಪತಾಕೆ; ಬಿಳಿಯ ಬಾವುಟ; ಶಾಂತಿಧ್ವಜ; ಶ್ವೇತಪತಾಕೆ, ಬಿಳಿಯ ಬಾವುಟ, ಶಾಂತಿಧ್ವಜ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  white paper -

   ಶ್ವೇತಪತ್ರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾದವರು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  whitewash -

   ಸುಣ್ಣದ ಬಳಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  whoever -

   ಯಾರಾದರೂ; ಯಾವನಾದರೂ; ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವನಾದರೂ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  whole -

   ಸಮಗ್ರ; ಸಮಸ್ತ; ಇಡಿ; ಪೂರ್ತಿ; ಸಮಗ್ರ, ಸಮಸ್ತ, ಇಡಿ, ಪೂರ್ತಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wholesale -

   ಸಗಟು ಮಾರಾಟ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wholesale dealer -

   ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wholesome -

   ಆರೋಗ್ಯಕರ; ಹಿತಕರ; ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹಿತಕರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wholetime -

   ಪೂರ್ಣಾವಧಿ; ಪೂರ್ಣಕಾಲದ; ಪೂರ್ಣಾವಧಿ, ಪೂರ್ಣಕಾಲದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  whomsoever -

   ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ; ಯಾರಿಗಾದರೂ; ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ, ಯಾರಿಗಾದರೂ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wicked -

   ದುಷ್ಟ; ಕೆಟ್ಟ; ನೀಚ; ದುಷ್ಟ, ಕೆಟ್ಟ, ನೀಚ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wicket gate -

   ಸಣ್ಣಗೇಟು; ದಿಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು; ಸಣ್ಣಬಾಗಿಲು; ಸಣ್ಣಗೇಟು, ದಿಡ್ಡಿಬಾಗಿಲು, ಸಣ್ಣಬಾಗಿಲು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wide -

   ವಿಸ್ತಾರವಾದ; ವಿಶಾಲವಾದ; ವ್ಯಾಪಕವಾದ; ಅಗಲವಾದ; ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ, ಅಗಲವಾದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wide publicity -

   ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  widespread -

   ವ್ಯಾಪಕವಾದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41141