ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಮುಕ್ಕು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಭಾಗಶಃ ಮುರಿದುಹೋದ ವಸ್ತು, ರಂಧ್ರ, ಪೊಟರೆ ೨ ಸೊಕ್ಕು, ಗರ್ವ ೩ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸುವಷ್ಟು ದ್ರವ, ಗುಟುಕು ೪ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ, ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ, ಒಂದು ಹಿಡಿ

  ಮುಕ್ಕು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ತಿನ್ನು, ಗಪ ಗಪನೆ ತಿನ್ನು ೨ ನಾಶಮಾಡು ೩ ತಿಣುಕು, ಮುಲುಕು

  ಮುಕ್ಕು(ಕ್ಕ)ರಿ ಎಸಕಪದ

   (<ದೇ. ಮುಕ್ಕುಱಿ) ತಿಣುಕು, ಮುಲುಕು

  ಮುಕ್ಕುರು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಕವಿ, ಮುತ್ತು, ಆವರಿಸು

  ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಮೂರು + ಸಂ. ಕೋಟಿ) ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೂರು ಕೋಟಿ

  ಮುಕ್ತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನು, ಪಾರಾದವನು ೨ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನು ೩ ತೆರೆದುದು, ತೆಗೆದುದು

  ಮುಕ್ತ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ೨ ಬಿಚ್ಚಿದ, ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚಿದ ೩ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಬಿಟ್ಟ ೪ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ, ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ

  ಮುಕ್ತಕಂಠ ಹೆಸರುಪದ

   = ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು

  ಮುಕ್ತಹಸ್ತ ಹೆಸರುಪದ

   = ೧ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀಡುವ ಕೈ ೨ ಕೊಡುಗೈಯವನು, ದಾನಿ, ಉದಾರಿ, ಧಾರಾಳಿ

  ಮುಕ್ತಾಫಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಮುತ್ತು, ಮೌಕ್ತಿಕ ೨ (ಆಲಂ) ಬಯ್ಗುಳು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು

  ಮುಕ್ತಾಯ ಹೆಸರುಪದ

   (<ದೇ. ಮುಗಿತಾಯ) ೧ ಕೊನೆ, ಅಂತ್ಯ ೨ ಗಾಯನ ಯಾ ವಾದನಗಳ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು

  ಮುಕ್ತಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಬಿಡುಗಡೆ, ವಿಮೋಚನೆ ೨ ಮೋಕ್ಷ, ಕೈವಲ್ಯ

  ಮುಖ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಮುಖಂ) ೧ ಬಾಯಿ ೨ ಮೊಗ, ಮೋರೆ ೩ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೊಕ್ಕು ೪ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂತಿ ೫ ಮುಂಭಾಗ ೬ ಅಂಗಳ ೭ (ಬಾಣ, ಈಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳ) ತುದಿ, ಮೊನೆ ೮ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ೯ ಪಾತ್ರೆ ಮೊ.ವುಗಳ ಬಾಯಿ ೧೦ ಆಯುಧದ ಅಲಗು ೧೧ ಅಗ್ರ ಭಾಗ ೧೨ ಹೊರಭಾಗ, ಹೊರಮೈ ೧೩ ರಂಧ್ರ, ತೂತು ೧೪ ದಿಕ್ಕು, ದಿಶೆ ೧೫ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರ ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ, ಅಳುವೆ ೧೬ ಪ್ರಾರಂಭ, ಉಪ ಕ್ರಮ ೧೭ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದುದು, ಸಾಧನ ೧೮ ಮಗ್ಗುಲು, ಬದಿ ೧೯ ಹೇತು, ಕಾರಣ ೨೦ ಮಾತಾಡುವಿಕೆ ೨೧ ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶ ೨೨ ರೀತಿ, ಮಾರ್ಗ ೨೩ ಅಭಿಮುಖ, ಎದುರು ೨೪ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ೨೫ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ೨೬ ಸಮ ಕ್ಷಮ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ೨೭ ದೃಷ್ಟಿ, ಗಮನ ೨೮ ನೈತಿಕ ಬಲ, ಸ್ಥೈರ್ಯ

  ಮುಖಂಡ ಹೆಸರುಪದ

   (ಮರಾ) ಮುಂದಾಳು, ನಾಯಕ

  ಮುಖಚರ್ಯೆ ಹೆಸರುಪದ

   ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅಭಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುಖಭಾವ

  ಮುಖಪುಟ ಹೆಸರುಪದ

   ಪುಸ್ತಕ ಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲಿನ ಪುಟ, ಮುಖಪತ್ರ

  ಮುಖಬೆಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಹಣ ಯಾ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸುವ ಬೆಲೆ, ನಮೂದು ಬೆಲೆ ೨ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅಂತಸ್ತು

  ಮುಖಭಂಗ ಹೆಸರುಪದ

   ಎದುರೆದುರಿಗೇ ಮಾಡುವ ಅವ ಮಾನ, ತೇಜೋವಧೆ

  ಮುಖರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಮೂಗಿನ ಒಡವೆ

  ಮುಖರ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ೨ ತೆಗಳುವ, ನಿಂದಿಸುವ ೩ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಸದ್ದು ಮಾಡುವ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36409