ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಪೊರು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ - ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು, ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳು ೨ ತಳೆ, ಧರಿಸು ೩ ಕೈಗೊಳ್ಳು, ಸಂಗ್ರಹಿಸು ೪ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು

  ಪೊರೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಶ್ರಯ ೨ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ೩ ಹತ್ತಿರ ೪ ಉತ್ಸಾಹ, ಚೈತನ್ಯ ೫ ಸಂಬಂಧ, ನಂಟು ೬ ಲೇಪನ ೭ ಬೆರಕೆ, ಮಿಶ್ರಣ ೮ ಕಾಂತಿ, ಹೊಳಪು ೯ ಆವರಣ, ಹೊದಿಕೆ ೧೦ ಪದರ, ಮಡಿಕೆ ೧೧ ಪೊರೆ, ನಿರ್ಮೋಕ ೧೨ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ದೋಷ, ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ತರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪದರ ೧೩ ದೃಷ್ಟಿ ಪಟಲ ೧೪ ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ ಪಟಲ ೧೫ ಅರಗಿನ ಕೀಟವು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅರಗಿನ ಕವಚ ೧೬ ಮಾಯೆ, ಭ್ರಮೆ ೧೭ ತೂಕ, ಭಾರ, ಹೊರೆ

  ಪೊರೆ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕಾಪಾಡು, ರಕ್ಷಿಸು ೨ ಪೋಷಿಸು ೩ ಸೇರು, ಕೂಡು ೪ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳು, ಅಂಟು ೫ ಬಳಿ, ಲೇಪಿಸು ೬ ಧರಿಸು, ತೊಡು ೭ ನೆನೆಹಾಕು, ನೆನೆ ಯಿಸು ೮ ಬಳಿಯಲ್ಪಡು, ಲೇಪನವಾಗು ೯ ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳು ೧೦ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳು, ಅರಳು ೧೧ ಅಗಲವಾಗು, ಹಿಗ್ಗು

  ಪೊರೆವೋಗು ಎಸಕಪದ

   = ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಮೆಯಾಗು

  ಪೊರ್ಕುಳಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕಾಳಗ, ಯುದ್ಧ ೨ ಜಗಳ ೩ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಿರೋಧ ೪ ಪೆಟ್ಟು, ಹೊಡೆತ

  ಪೊರ್ಕುಳು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೊಕ್ಕುಳು, ನಾಭಿ ೨ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಗುಂಬ

  ಪೊರ್ದು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕೂಡು, ಸೇರು ೨ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು, ಸರಿಯಾಗು ೩ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರು, ಬಳಿಸಾರು ೪ ತಾಕು, ತಟ್ಟು ೫ ಅಂಟು, ಹತ್ತು ೬ ಹೋಗಿ ಸೇರು, ತಲಪು ೭ ಪ್ರವೇಶಿಸು ೮ ಅವಲಂ ಬಿಸು, ಆಶ್ರಯಿಸು ೯ ಪಡೆ, ಗಳಿಸು ೧೦ ಉಂಟಾಗು ಒದಗು

  ಪೊಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿ, ಜಮೀನು ೨ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರದೇಶ ೩ ಆಶ್ರಯ, ಆಸರೆ ೪ ಕ್ಷೇತ್ರ ೫ ವಿಷಯ, ಸಂಗತಿ ೬ ಗೋಚರ ೭ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪರಿಮಿತಿ

  ಪೊಲಂಬು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ದಾರಿ, ಮಾರ್ಗ ೨ ರೀತಿ, ಬಗೆ ೩ ಸುದ್ದಿ, ಸಂಗತಿ ೪ ಪರಿಚಯ, ಗುರುತು

  ಪೊಲಸು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕೊಳೆ, ಕೊಳಕು, ಅಶುದ್ಧವಾದುದು ೨ ಅಮೇಧ್ಯ, ಮಲ ೩ ಕಳಂಕ, ದೋಷ ೪ ಮಾಂಸ, ಬಾಡು

  ಪೊಲೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಮೈಲಿಗೆ, ಸೂತಕ ೨ ಮುಟ್ಟು, ರಜಸ್ಸು ೩ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಕೀಳುತನ ೪ ಪಾಪ, ದೋಷ

  ಪೊಲೆಯ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಪಂಚಮವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಚಾಂಡಾಲ ೨ ನೀಚ, ಕೆಟ್ಟವನು ೩ ಕುಲಹೀನ

  ಪೊಲ್ಲ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕೆಟ್ಟದು, ಹೀನವಾದುದು ೨ ಕೇಡು, ಆಪತ್ತು ೩ ಕೀಳುತನ ೪ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವುಳ್ಳವನು, ಹೀನನಾದವನು ೫ ಕೇಡುಂಟು ಮಾಡುವವನು

  ಪೊಲ್ಲ ಪರಿಚೆಪದ

   (ದೇ) ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದ, ಕೆಟ್ಟುದಾದ

  ಪೊಳಕು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಕಾರ, ಸಹಜವಾದ ರೂಪ

  ಪೊಳಕು ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೊಳೆ ೨ ಅಗಿ, ಜಗಿ ೩ ಚಪ್ಪರಿಸು, ಬಾಯಾಡಿಸು ೪ ಚಿಮ್ಮು, ಪುಟಿ ೫ ಸೇರು, ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು ೬ ನಾಶಮಾಡು, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು

  ಪೊಳಪು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೊಳಪು, ಕಾಂತಿ, ಪ್ರಕಾಶ ೨ ಕುದುರೆಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ

  ಪೊಳಲ್(ಲು) ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ಊರು, ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ

  ಪೊಳೆ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ಕಾಂತಿ, ಹೊಳಪು ೨ ನದಿ, ತೊರೆ

  ಪೊಳೆ ಎಸಕಪದ

   (ದೇ) ೧ ಹೊಳೆ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು ೨ ಶೋಭಿಸು, ಕಳೆಯೇರು ೩ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸು, ಪ್ರತಿಫಲಿಸು ೪ ಅಲುಗಾಡು, ಹೊಯ್ದಾಡು, ಚಲಿಸು ೫ ಅಸ್ಥಿರವಾಗು, ಚಂಚಲವಾಗು

 • ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಶನ್ ಎಂಬ ನಿಗೂಡ ಮನೆ
 • ಡಾ|| ರಾಜ್ – ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ...
 • ಇದುವೆ ಪ್ರೀತಿಯೋ?
 • ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಚಿಗುರು ಹೊತ್ತ ವಸಂತ
 • ‘ಕ್ರಿಪದಿಗಳು’ – ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತ್ರಿಪದಿಗಳು
 • “ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು”
 • ಮರೆವು – ವರವು ಹೌದು, ಶಾಪವು ...
 • ಪಯೊನಿಯರ್ ಟೌನ್ – ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ...
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಬಳಕ ಬಿಡುಗಡೆ ...
 • ರವಿಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೆ ಹರಿಯುತಿರು ಹೊನಲೇ..
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • ...
 • ಶಾಶ್ವತ ಬರಪ್ರದೇಶದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
 • ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು
 • ಹಂದಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಅಂಕಣಕಾರನೂ…
 • ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಅಣ್ಣನೆಂಬ ಅಭಯರಾಗ
 • ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ..
 • ಹಳೆಗನ್ನಡಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ
 • ವಿಲಕ್ಷಣ..!
 • ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ...
 • ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಕರಾಮತ್ತು
 • ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ  ವಿದೇಶೀ ಅಲ್ಲ
 • ಸಾಲಮನ್ನಾಗಳು ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲ
 • ಸಿರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಭಂಡ ನೀತಿಗಳು
 • ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಜಕವಿ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ವಿಶ್ವಕನ್ನಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದವರ ಕಥೆ
 • ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೊಸತಲ್ಲ!
 • ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಯೋಧ
 • ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
 • ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
 • ಸೊಪ್ಪಿನ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಹೆದರಿ ಮೆತ್ತಗಾದ ಅಂಗಾಲಿನ ...
 • ಭೀಮಯಾನವದು ಸಮಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು
 • ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಶ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೋಲು ...
 • ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ
 • ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ...
 • ಹಾಗೆ ಹೋದ ಜೀವವೇ ಹೇಳು ಬಂದ ...
 • ಅಸಾದ್: ಯಮದೂತ ‘ಡಾಕ್ಟರ್’ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್!
 • ಭೇದನ
 • ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೆಲಿಫೋನು ರಿಂಗಾದಾಗ..
 • ಹಿಮಾಲಯದ ಮರುಭೂಮಿ- ನುಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ
 • ಮರ
 • ಸೌಟು ಹಿಡಿಯೋ ಕೈಲಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಮಾಡೋ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆ
 • ಪಡುವಣದ ಅರಿವಿನರಿಮೆ
 • “ಚಂದಿರ ಬೇಕೆಂದವನು”…. ಒಂದು ಮನೋವೇಧಕ ಸತ್ಯಕಥೆ: ...
 • ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ
 • ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಜ್ಜಾ......
 • ಫೀನಿಕ್ಸ್
 • ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು
 • ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಢುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದವನ ...
 • ಪ್ರೇಮಿಗಳು...
 • ಆಕಾಶವಾಣಿ... ವಾರ್ತೆಗಳು
 • ನಿನ್ನ ಚಿಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಹಾರಿ ಬಂದು ...
 • ಪಂಪ ಭಾರತ / ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 55088