ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  knell ಹೆಸರುಪದ

   ಸಾವಿನ ಸೂಳ್ಗರೆತ, ಸಾವಿನ ತಾರು (ಸಾವಿನ ತಾರು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ)

  knickers ಹೆಸರುಪದ

   ಚಡ್ಡಿ, ಅರೆಚಲ್ಲಣ

  knife ಹೆಸರುಪದ

   ಬಾಳು (ಬಾಳುಗತ್ತಿ), ಕತ್ತಿ (ಕತ್ತಿಕಟ್ಟು; ಕತ್ತಿಕಾಳಗ), ಕತ್ತಿಗೆ (ಕಡಿವ ಕತ್ತಿಗೆ; ಮುಳ್ಕತ್ತಿಗೆ)

  knit ಎಸಕಪದ

   ೧ ಹೆಣೆ (ಅವಳು ಕಾಲುಚೀಲ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು), ಮೆಡರು (ತಟ್ಟಿ ಮೆಡರು), ಮೆಡೆ (ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಮೆಡೆ) ೨ ಒಂದುಗೂಡು (ಮುರಿದ ಎಲುಬು ಒಂದುಗೂಡಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ) ೩ ಗಂಟಿಕ್ಕು (ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕು)

  knitting ಹೆಸರುಪದ

   ಹೆಣಿಗೆ (ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಹೆಣಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿದೆ)

  knob ಹೆಸರುಪದ

   ಗುಬ್ಬಿ (ಗುಬ್ಬಿಮೊಳೆ), ಬುಗುಟು (ಹಿಡಿಬುಗುಟು), ಗಡ್ಡೆ (ಗಡ್ಡೆಕಟ್ಟು)

  knock ಎಸಕಪದ

   ಬಡಿ, ತಟ್ಟು (ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟು), ಕುಟ್ಟು

  knock down ಎಸಕಪದ

   ಕುಸುಬು (ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಕುಸುಬಿದ), ಕೆಡವು (ಬೀಳು ಗೆಡವು), ಉರುಳಿಸು (ಹೊಡೆದುರುಳಿಸು)

  knoll ಹೆಸರುಪದ

   ದಿಬ್ಬ, ಚಿಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ

  knot ಹೆಸರುಪದ

   ಕಣಿ, ಕಣೆ (ಸೀರೆಯ ಕಣೆ), ಗಣಿಕೆ, ಗಿಣ್ಣು (ಬಿದಿರ ಗಿಣ್ಣು), ಗಂಟು (ಗಂಟು ಕಟ್ಟು; ಗಂಟುಹಾಕು), ಕಿರಿ (ಹಗ್ಗದ ಕಿರಿ), ಗಣಲು (ಬೆತ್ತದ ಗಣಲು)

  knot ಎಸಕಪದ

   ಕೆಚ್ಚು (ಕೆಚ್ಚಿದ ಹಗ್ಗ; ಕೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದ ನೂಲು)

  knot (hair) ಹೆಸರುಪದ

   ಮುಡಿ (ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಡಿದುಕೊಂಡಳು)

  knotty ಪರಿಚೆಪದ

   ತೊಡಕಿನ (ತುಂಬಾ ತೊಡಕಿನ ಕೆಲಸ), ಸಿಕ್ಕುಸಿಕ್ಕಾದ (ಆಕೆಯದು ಸಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಾದ ಕೂದಲು), ಗಂಟುಗಂಟಾದ (ಗಂಟುಗಂಟಾದ ನೂಲು)

  knout ಹೆಸರುಪದ

   ಚಾಟಿ

  know ಎಸಕಪದ

   ಬಲ್- (-ಬಲ್ಲೆ, ಹೋಗಬಲ್ಲೆ, ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಬಲ್ಲವರು; ಬಲ್ಲಿದರು), ಅರಿ (ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತವನು), ತಿಳಿ (ತಿಳಿಗೇಡಿ; ತಿಳಿಹೇಳು)

  knowledge ಹೆಸರುಪದ

   ಅರಿವು (ಅರಿವುಗೆಡು), ಅರಿಮೆ, ಅರಿಕೆ (ಅರಿಕೆಯುಳ್ಳವನು; ಅರಿಕೆ ಮಾಡು; ಅರಿಕೆಯಾಗು), ಅರಿತ, ಗೊತ್ತು (ಗೊತ್ತಾಗು, ಗೊತ್ತುಮಾಡು; ಗೊತ್ತಿರು; ಗೊತ್ತಿನವರು; ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ), ತಿಳಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ತಿಬ್ಬಳಿ

  knuckle ಹೆಸರುಪದ

   ಗಣಲು (ಬೆರಳಿನ ಗಣಲು), ಗಣಿಕೆ (ಗಣಿಕೆಹುಣ್ಣು), ಗೆಣ್ಣು (ಬೆರಳಿನ ಗೆಣ್ಣು)

  kudos ಹೆಸರುಪದ

   ಮೆಚ್ಚುಗೆ (ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂದಿದೆ), ಪಡೆವಾತು, ದೊರೆ (ದೊರೆವಡೆ)

  label ಹೆಸರುಪದ

   ಗುರುತು

  labial ಪರಿಚೆಪದ

   ತುಟಿಯ (ತುಟಿಯುಲಿ)

 • ಹೊತ್ತಗೆ ಓದುವವರು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರಂತೆ!
 • ಇದುವೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ
 • ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ – ತರಕಾರಿ ...
 • ಮನುಜ ಕಾಣ್…
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 12ನೆಯ ...
 • ಪುಟ್ಟ ಕತೆ:  ಮೊದಲ ಪಾಸ್ ವರ‍್ಡ್
 • ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗುವಾಸೆ ಗೆಳತಿ
 • ಸಾವಿರದ ಮೌಲ್ಯಗಳು…
 • ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ಒಲವಿನ ಕತೆ
 • ಜಪಾನಿನ ರಸ್ತೆಗಳೇಕೆ ತುಂಬಾ ಚೊಕ್ಕ?
 • ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಹೊಸಹೊತ್ತಗೆ “ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ!
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರ ೯೯ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ...
 • ಆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ
 • ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಜ್ಞಾನ: ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ ಎಂದರೇನು?
 • ಡೋಕ್ಲಾ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಮೋದಿ ...
 • ನಿನ್ನೆ - ನಾಳೆ
 • ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ನನ್ನ ಭಾವ
 • ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ: ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ
 • ಕಾವೇರಿ ಪುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ
 • ಕಸ ಕಹಾನಿ: ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮರ್ಥ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ...
 • ಪಶ್ಚಿಮದ ಧೀ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ!
 • ಪರರ ಕೇಡು ಬಯಸಿದವರ ಅಂತ್ಯ ಬಲು ...
 • ಜಾಣಸುದ್ದಿ
 • ಗೌರಿಯ ಪದಗಳು
 • ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವಳು
 • ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸರಕು ಮತ್ತು ...
 • ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ...
 • ಗಾಂಧಿಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಗೌರಿ....
 • ಅದ್ಯಾವ ಪಂಥದವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ...
 • ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಬುಲೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಆ ಕಾಗದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಎರಡೇ ...
 • ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ...
 • ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಕತ್ರೀನಾಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಥೆಗಳು
 • ಹಳೆಯ ಮೊಳೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮದುವೆ ...
 • ಇಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ...
 • ವಿಶ್ವ ಹಿರಿದೋ ? ನಕ್ಷತ್ರ ಹಿರಿದೋ ...
 • ನೋಟುನಿಷೇಧ: ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಕ್ರಮ
 • ಚಂದನ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ’ ...
 • ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ಸೆನ್ಸ್
 • ಉಲ್ಲಂಘಿತ ಉತ್ತಮಾಂಗಮ್
 • ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನೇ!
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಹೊರಗೆ:ಒಳಗೆ
 • ಚೀನಾದ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಕವಿಮಿತ್ರ
 • ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ
 • ಅಣಿಮಾ
 • ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫುಷ್ಪಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಸುಡುವುದು ಯಾರನ್ನು? - ...
 • ಆಲಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಸಿರು ತುಂಬುವ ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ!
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ
 • ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ
 • ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣದ ಕಾಡು.... ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು
 • ಲಿಟಲ್ ಮದರ್ - 2
 • ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
 • ಸಿನಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಸಫಾರಿ
 • ಹಿಮಾಲಯ ಚಾರಣ- ಖಾಲಿಯಾ ಟಾಪ್
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 51498