ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದಾನೇ ನಿಘಂಟು

  monosaccharide ಹೆಸರುಪದ

   ಒರ್ಸಕ್ಕರೆ, ಒರ್ಸಿ
   ಸೀವುಳಿಸಕ್ಕರ ಒಂದು ಒರ್ಸಕ್ಕರೆ

  monotheistic ಪರಿಚೆಪದ

   ಒರ್ಕಡ ನಂಬಿಕೆಯ, ಒಗ್ಗಡ ನಂಬಿಕೆಯ, ಒಗ್ಗಡನಂಬಿ
   ಇದು ಒರ್ಕಡನಂಬಿಕೆಯ ದರ್ಮವಾಗಿದೆ

  monthly ಪರಿಚೆಪದ

   ತಿಂಗಳ
   ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

  moonbow ಹೆಸರುಪದ

   ಪೆರೆಬಿಲ್ಲು,ತಿಂಗಳಬಿಲ್ಲು
   ಅಮೇರಿಕಾದ ನಯಾಗರ ಅಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರೆಬಿಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

  moorings ಹೆಸರುಪದ

   ಚುರುಕುದಾಣ, ಚುರುಗೆಯ್ಮೆದಾಣ,
   ಅವರ ಚುರುಕುದಾಣ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ

  morality ಹೆಸರುಪದ

   ಅರ, ಸರಿತಪ್ಪರಿವು
   ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿತಪ್ಪಿರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

  mortality ಹೆಸರುಪದ

   ಸಾವಿನ ಮಟ್ಟ
   ಈ ನಾಡಿನ ಸಾವಿನ ಮಟ್ಟ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

  mosque ಹೆಸರುಪದ

   ಪಳ್ಳಿ
   ಈ ಊರಿನ ಪಳ್ಳಿಯೂ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು.

  most ಪರಿಚೆಪದ

   ಕಡುಹೆಚ್ಚಿನ
   (With a definite article) Forms the superlative of many adjectives.
   ಕಡುಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವು

  motor ಹೆಸರುಪದ

   ಕದಲುಕ
   ಈ ಬಂಡಿಯ ಕದಲುಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.; ಓಡುಗೆ, ಓಡುಕ, ತಿರ‍್ಗು
   ಈ ಬಂಡಿಯ ಓಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದರು.

  motor bike ಹೆಸರುಪದ

   ಹುರಿಬಂಡಿ
   ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುರಿಬಂಡಿಗಳ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ

  mound ಹೆಸರುಪದ

   ಕಲ್ಗುಪ್ಪೆ, ಕಲ್ಗುಡ್ಡೆ, ಕಲ್ದಿನ್ನೆ, ಕಲ್ದಿಬ್ಬ
   ಕಲ್ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಬೇಕು

  mount ಹೆಸರುಪದ

   ಏರಿಸು
   ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಣ್ಣುಕದಲ್ಲಿ D: ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರಯ್ವನ್ನು ಏರಿಸಿದರು.

  mouth organ ಹೆಸರುಪದ

   ಮೇಲ್ ತುತ್ತೂರಿ, ಕೊಳಲು
   ಅವರು ಮೇಲ್ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ನುಡಿದರು.

  moving ಪರಿಚೆಪದ

   ತೊನೆವ
   ಈ ಗಡಿಯಾರದ ತೊನೆವ ತೂಗು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ

  Mr ಹೆಸರುಪದ

   ಎರೆಯ
   """ಇಲ್ಲ"" ಎಂದರು ಎರೆಯ ನಂಜುಂಡ"

  Mrs ಹೆಸರುಪದ

   ಎರತಿ
   ಎರತಿ ಸಿರಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ

  multi-national company ಹೆಸರುಪದ

   ಹಲನಾಡಿನ ಕೂಟ
   ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲನಾಡಿನ ಕೂಟಗಳ ಗೆಯ್ಮನೆಗಳು ತಲೆದೋರತ್ತಿವೆ

  multi-tasking ಹೆಸರುಪದ

   ಹಲಗಯ್ವುದು, ಹಲಕೆಲಸಮಾಡುವಿಕೆ
   In computing, the concurrent execution of multiple tasks by a single computer processor
   ಈಗಿನ ಎಣ್ಣುಕಗಳು ಹಲಕೆಲಸಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ

  multimeter ಹೆಸರುಪದ

   ಹಲವಳಕ
   ಹಲವಳಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಳಕ ಜೊತೆ ಮಿನ್ಹರಿವಳಕ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅಳಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

 • ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ
 • ಮನಸೇ ಕೊರಗದಿರು ಹೀಗೆ…
 • ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 11ನೆಯ ...
 • ಪೆರುವಿನ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಕಣ್ಸೆಳೆಯುವ ಓಯಸಿಸ್
 • ಓ ಮನಸೇ ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ
 • ಕುಡುಕನಿಗೆ ಉಪದೇಶ
 • ಕೊರಳು-ಕೊಳಲು
 • ಜಿರಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು
 • ಅಲೆಯುಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಅಲೆ!
 • ಟೈಚುಂಗ್‍ನಲ್ಲೊಂದು ರಂಗುರಂಗಿನ ರೈನಬೋ ಬಡಾವಣೆ!
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ವಚನಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿರುವ ...
 • ಲಿಂಗಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆ – ಡಾ. ಡಿ. ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ವಾದದ ...
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಬೆಳ್ಳರ ಜಾಡನ್ನು ಅರಸುತ್ತ
 • ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪದಕಟ್ಟಣೆ ಕಮ್ಮಟ
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • “ಕಬಾಲಿ ಡಾ” ಅನ್ನೋದ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಸೂಪರ್!
 • ಕುತಂತ್ರ, ದುಷ್ಟತನಗಳ ಕಳ್ಳಬೆಕ್ಕು – ಭಾರತ ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ…
 • ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಉಪ್ಚಾ..!
 • ಪೀರಾಯರ ಒಂದು ಕಥಾನಕ – ನೀಳ್ಗತೆ ...
 • ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ
 • ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿದಾಗಲೇ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟೋದು!
 • ನಿವೇದನೆ
 • 'ಐಚ್ಚಿಕ' ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಕಡ್ಡಾಯ ಹಿಂದಿ' ಹೇರಿಕೆ
 • ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಅನಾಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ : ...
 • ಹೋರಾಟದ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ...
 • ಹೊರಲಾಗದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ...
 • ಭಗತ್ ಸಿಂಗನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಸಂನ ವಾಸನೆ ...
 • ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ..‌.
 • ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
 • ದೇವರ ಚಪ್ಪಲಿ....!
 • ನೆಟಿಕೆಟ್: ಇದು ಜಾಲಲೋಕದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ
 • ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಬರದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ...
 • ಕಲೆಗೆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲಯ್ಯಾ...
 • ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇಡು ದೇವ್ರೆ...
 • ನನ ಹೇಣ್ತೆ ನನ ಹೇಣ್ತೆ…………ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು
 • ಮುಂಜಾವಿನ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವೂ... ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವವರೂ...
 • ಅಪ್ಪ.. ನೀ
 • B-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಬ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಕೊಡುವ B-ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
 • ಲಿಫ್ಟು
 • ಇದು ಸಂವಾದದ ಹೊತ್ತು ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ?
 • ಪದಕ್ಕಿಳಿಯದ ಕವಿತೆ
 • ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ
 • ಮೌನಹೋಮದ ಸಮಿತ್ತು
 • ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ‘ಗುರುವಿಗೆ ಮರಳು ಮಾಡುವರೇನೆ ...
 • ಕೋಮುವಾದದ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ದೋಷಗಳು
 • ::: ಶಿವಸ್ತುತಿ :::
 • ಲಿಪಿ’ಸುಧಾರಣೆ’ - 'ಆಕ್ ಯಾವೊತ್ತೂ? - ...
 • ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿದೆಯೆ ವೂಲಿ ಮ್ಯಾಮತ್?
 • ನೀ ತೊರೆದ ಕ್ಷಣ..
 • ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ಓದುತಿರುವ ರೆಬಲ್ ಮಾಂಕ್!
 • 'ನೀವೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಬೇಕೆ?' - ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ
 • ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ- ನನ್ನ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ಹದಿನಾರನೇ ಶಿಬಿರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
 • ನಶೆ ಏರಲು
 • ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆ!
 • ತೀರಿಹೋದ ಜೀವವೊಂದರ ದೇವಸೌಂದರ್ಯ
 • ಒಲುಮೆಗಿಂದು ದಿನ
 • ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಹುಟ್ಟುವ ಹೊತ್ತು?
 • ಫೆಬ್ರವರಿ 25-26 ರಂದು ಹದಿನಾರನೇ ಶಿಬಿರ
 • ರೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕತೆ
 • 'ಉತ್ತರಕಾಂಡ'ದ ಮೇಲೊಂದು ನೋಟ
 • ತೂಗುಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತು
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 151236