ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  dung -

   ಸಗಣಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  dungeon -

   ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ; ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಸೆರೆಮನೆ; ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಸೆರೆಮನೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  dupe -

   ವಂಚಿಸು; ಮೋಸಮಾಡು; ವಂಚಿಸು, ಮೋಸಮಾಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duplex -

   ದ್ವಿಮುಖ ಸಂಚಾರ

  duplicate -

   ದ್ವಿಪ್ರತಿಮಾಡು; ದ್ವಿಪ್ರತಿ; ದ್ವಿಪ್ರತಿಮಾಡು, ದ್ವಿಪ್ರತಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duplicate signature -

   ನಕಲಿ ರುಜು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duplication -

   ದ್ವಿಗುಣನ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duplicator -

   ದ್ವಿಗುಣನ ಯಂತ್ರ; ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಂತ್ರ; ದ್ವಿಗುಣನ ಯಂತ್ರ, ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಂತ್ರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duplicity -

   ಇಬ್ಬಗೆಯ ವಹಿವಾಟು; ಇಮ್ಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ; ಮೋಸದ ವ್ಯಾಪಾರ; ಇಬ್ಬಗೆಯ ವಹಿವಾಟು, ಇಮ್ಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮೋಸದ ವ್ಯಾಪಾರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duration -

   ಕಾಲಾವಧಿ; ಅವಧಿ; ಕಾಲಾವಧಿ, ಅವಧಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duress -

   ಬಲತ್ಕಾರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  during -

   ಮಧ್ಯೆ; ವರೆಗೂ; ಕಾಲದಲ್ಲಿ; ನಡುವೆ; ಮಧ್ಯೆ, ವರೆಗೂ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಡುವೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  during the pleasure of -

   ಅನುಗ್ರಹದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  during the term of office -

   ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  dust -

   ಧೂಳು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  dustbin -

   ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duty -

   ಕರ್ತವ್ಯ; ಕೆಲಸ; ಸುಂಕ; ಕರ್ತವ್ಯ, ಕೆಲಸ, ಸುಂಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duty pay -

   ಕರ್ತವ್ಯ ವೇತನ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  duty roster -

   ಕರ್ತವ್ಯ ಸರದಿ ಪಟ್ಟಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  dvd-rom (digital versatile disc or digital video disc -read only memory) -

   ಅಂಕೀಯ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41141