ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  mare -

   ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  margin -

   ಅಂಚು; ಪಾರ್ಶ್ವ; ಬದಿ; ಅಂಚು, ಪಾಶ್ರ್ವ, ಬದಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marginal farmer -

   ಬಡರೈತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marginal note -

   ಪಾರ್ಶ್ವ ಟಿಪ್ಪಣಿ; ಪಾಶ್ರ್ವ ಟಿಪ್ಪಣಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marginal profit -

   ಅಲ್ಪಲಾಭ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marginal reliefs -

   ಮಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marine -

   ನೌಕಾ ಸಂಬಂಧದ; ಕಡಲಿನ; ಸಮುದ್ರ ಸಂಬಂಧದ; ನೌಕಾ ಸಂಬಂಧದ, ಕಡಲಿನ, ಸಮುದ್ರ ಸಂಬಂಧದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mariner -

   ನಾವಿಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marital -

   ವೈವಾಹಿಕ; ದಾಂಪತ್ಯದ; ವೈವಾಹಿಕ, ದಾಂಪತ್ಯದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  maritime law -

   ಸಮುದ್ರ/ಕಡಲ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾನೂನು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mark -

   ಚಿಹ್ನೆ; ಗುರುತು; ಗುರಿ; ಚಿಹ್ನೆ, ಗುರುತು, ಗುರಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mark of identification -

   ಗುರುತಿನ ಚಿಹ್ನೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  mark out -

   ಎಲ್ಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡು; ಗುರುತಿನ ಬದಿಗಿಡು; ಎಲ್ಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡು, ಗುರುತಿನ ಬದಿಗಿಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marked difference -

   ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  market -

   ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  market day -

   ಸಂತೆ ದಿನ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  market price -

   ಪೇಟೆಬೆಲೆ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ; ಪೇಟೆಬೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  market rate -

   ಪೇಟೆದರ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ; ಪೇಟೆದರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  market value -

   ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  marketing society -

   ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಘ; ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಘ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 41141