ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದಾನೇ ನಿಘಂಟು

  hot fix ಹೆಸರುಪದ

   ಬಿಸಿತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು
   ಈ ಎಳ್ನಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಸಿತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

  hot fusion ( nuclear fusion ) ಹೆಸರುಪದ

   ಬಿಸಿಬೆಸುಗೆ, ಬಿಸಿ ಕೂಡುಗೆ
   ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಬೆಸುಗೆಯು ನೇಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

  hotspot ಹೆಸರುಪದ

   ಮಿಂಬಲೆಚುಕ್ಕೆ, ಮಿಂಬಲೆಜಾಡು, ಅಲೆಗಟ್ಟೆ, ಅಲೆಬುಗ್ಗೆ
   ನಡೆಯುಲಿಯ ಮಿಂಬಲೆಜಾಡು

  howl  ಎಸಕಪದ

   ಕೊರಲ್ಚು 
   ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕೊರಲ್ಚಿದರು.

  human development index ಹೆಸರುಪದ

   ಮಂದಿ ಏಳಿಗೆಯ ಗುರುತು( ಮಂ.ಏ.ಗು)
   ಮಂದಿ ಏಳಿಗೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಗೆದು ಮುಂದಿನ ಹಮ್ಮುಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು

  human resource ಹೆಸರುಪದ

   ಮಂದಿಸೊಮ್ಮು, ಆಳ್ಸೊಮ್ಮು

   ಮಂದಿಸೊಮ್ಮು ಕವಲು

  human resource department ಹೆಸರುಪದ

   ಮಂದಿಗಸುವು ಕವಲು, ಮಂದಿಯಳವು ಕವಲು
   ಕೂಟದ ಮಂದಿಗಸುವು ಕವಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂತು.

  humanities - ಹೆಸರುಪದ

   ಮಂದಿಯರಿಮೆ
   ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಯ ಓದನ್ನು ಮಂದಿಯರಿಮೆಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

  humidity ಹೆಸರುಪದ

   ತೇವ
   ಈ ಊರಿನ ತೇವ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಿದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

  humiliate ಎಸಕಪದ

   ಏಡಿಸು
   ಇವರನ್ನು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏಡಿಸಸಲಾಯಿತು

  humiliation ಹೆಸರುಪದ

   ಏಡಿಕೆ
   ಏಡಿಕೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಅವರು ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು

  hunger ಹೆಸರುಪದ

   ಹೆಬ್ಬಯಕೆ
   ಈ ತಂಡದವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಇತ್ತು.

  hurray ಹೆಸರುಪದ

   ಉಗೆ
   ಉಗೆ, ಉಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಗೆದ್ದ ಹುರಿಯಾಳಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದರು

  husband ಹೆಸರುಪದ

   ಕಾದಲ
   A man in a marriage or marital relationship, especially in relation to his spouse
   ಕಾದಲ ಜೊತೆ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದರು

  hybrid aircraft ಹೆಸರುಪದ

   ಅರೆಮಿನ್ ಬಾನಬಂಡಿ, ಬೆಸೆತಳಿ ಬಾನಬಂಡಿ, ಸೇರ‍್ದಳಿ ಬಾನಬಂಡಿ
   aircraft that combines characteristics of lighter-than-air (LTA), airship technology with heavier-than-air(HTA) technology
   ಬೆರಕೆ ಬಾನಬಂಡಿ ಅಶ್ಟು ಕೊಳಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

  hydraulic ಪರಿಚೆಪದ

   ನೀರಿನ
   ಇದು ಯಂತ್ರದ ನೀರಿನ ಬಾಗ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.; ಹರಿಕದೆಕಸಕದ
   ಇವರು ಹರಿಕದೆಸಕದ ಅರಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದರು.

  hydremia ಹೆಸರುಪದ

   ನೆತ್ತರುಹೆಚ್ಚಳ
   ನೆತ್ತರು ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಗೆಯ ಅಳತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

  hydric ಪರಿಚೆಪದ

   ನೀರುಹುಟ್ಟುಕದ, ನೀರ‍್ಹುಟ್ಟಿನ

  hydrocarbon ಹೆಸರುಪದ

   ನೀರುಕರಿ
   ನೀರುರುವಲು(ಪೆಟ್ರೊಲ್) ನೀರುಕರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

  hydrodynamics ಹೆಸರುಪದ

   ಹರಿನೀರಿನರಿಮೆ
   ಹರಿನೀರಿನರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮಿನ್ನಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತದೆ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36404