ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ಸಂಖ್ಯಾತೀತ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ, ಗಣನೆಗೆ ಸಿಗದ

  ಸಂಖ್ಯಾನ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಎಣಿಸುವಿಕೆ, ಗಣನೆ ೨ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಿಯಾದ ನಾಮಪದ

  ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದ, ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಿ

  ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ

  ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಸಂಖ್ಯಾ) ೧ ಎಣಿಸುವುದು, ಗಣನೆ ೨ ಅಂಕಿ, ಅಂಕೆ ೩ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಿ, ಮೊತ್ತ

  ಸಂಗ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಒಡನಾಟ, ಸಹವಾಸ ೨ ಗೆಳೆತನ, ಮೈತ್ರಿ ೩ ಕೂಡುವಿಕೆ, ಸಂಭೋಗ ೪ ಹೊಂದಿಕೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ೫ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಹೆಸರು

  ಸಂಗಟಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ೧ ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮುದ್ದೆ ೨ ತೆಳುವಾದ ಗಂಜಿ, ಅಂಬಲಿ ೩ ಈಜು ಬುರುಡೆ, ಈಸುಕಾಯಿ

  ಸಂಗಡ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂ. ಸಂಘಾತ) ೧ ಜೊತೆಯಾದುದು ೨ ಸಮಾನವಾದುದು ೩ ಜೊತೆ, ಸಹವಾಸ ೪ ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ

  ಸಂಗಡ ಅವ್ಯಯ

   (<ಸಂ. ಸಂಘಾತ) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೂಡ

  ಸಂಗಡಗಿತ್ತಿ ಹೆಸರುಪದ

   = ಜೊತೆಗಾತಿ, ಗೆಳತಿ, ಸಂಗಡಿತಿ

  ಸಂಗಡಿಕೆ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂಗಡ + ಇಕೆ) ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ

  ಸಂಗಡಿಗ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಸಂಗಡ + ಇಗ) ಜೊತೆಗಾರ, ಒಡನಾಡಿ

  ಸಂಗಡಿಸು ಎಸಕಪದ

   (<ಸಂಗಡ + ಇಸು) ೧ ಒಟ್ಟಾಗು, ಗುಂಪಾಗು ೨ ಜೊತೆಗೂಡು ೩ ಕೂಡಿಸು, ಸೇರಿಸು ೪ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ೫ ಸಂಭವಿಸು ೬ ಅಡ್ಡವಾಗು, ಎದುರಾಗು ೭ ಸಂಭ್ರಮಿಸು

  ಸಂಗತ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ೨ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು

  ಸಂಗತ ಪರಿಚೆಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸೇರಿದ ೨ ಒಟ್ಟಾದ ೩ ಯೋಗ್ಯವಾದ

  ಸಂಗತಿ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸೇರುವಿಕೆ ೨ ಸಹವಾಸ, ಒಡನಾಟ, ಗೆಳೆತನ ೩ ಜೊತೆ, ಸಂಗಡ ೪ ಸಂಬಂಧ, ಬಾಂಧವ್ಯ ೫ ಒಳ್ಳೆಯ ಗತಿ, ಇರವು ೬ ವಿವರ, ಸಮಾಚಾರ ೭ ಹಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹಾಡುವುದು

  ಸಂಗತಿ ಅವ್ಯಯ

   (ಸಂ) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೂಡ

  ಸಂಗಮ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ೧ ಸಮಾಗಮ ೨ (ಎರಡು) ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ೩ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭ ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ೪ ಕಾವೇರಿ, ಕಪಿಲ ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ೫ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂנಅಥವಾ ಶಿವನ ಹೆಸರು

  ಸಂಗಮರವರಿ ಹೆಸರುಪದ

   (<ಪಾರ. ಸಂಗಮರವರಾ) ಅಮೃತಶಿಲೆ

  ಸಂಗರ ಹೆಸರುಪದ

   (ಸಂ) ಯುದ್ಧ, ಕಾಳಗ

 • ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಹೋಗದಿರು
 • ಸಣ್ಣಕತೆ: ನಿರ‍್ದಾರ
 • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ!
 • ಚಿಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ
 • ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಕೋಳಿ ಹುರುಕಲು
 • ಬೂಲೋಕ ಸ್ವರ‍್ಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೊಡಗು
 • ಮೊಬೈಲ್ ತೊಳೆಯಲೊಂದು ಸೋಪು!
 • ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ‘ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಗುಡ್ಡಗಳು’
 • ನಿನ್ನ ನೀ ಅರಿಯೇ…
 • ಮಾಡಿನೋಡಿ ರುಚಿಯಾದ ‘ರೆಕ್ಕೆ ಬಾಡು’
 • ಡಾ || ಡಿ.ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ...
 • ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಬರಹಗಳು ಕೇವಲ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ...
 • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದಕಟ್ಟಣೆ : ಡಾ || ...
 • ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಸತ್ಯದೇವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
 • ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ: ಡಾ ಡಿ ಎನ್ ...
 • ಕನ್ನಡ ಪದಕಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರುಶ ಪೂರೈಸಿದ ...
 • ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಡವಳಿ – ಡಾ. ...
 • ಡಬ್ಬಿಂಗ್: ಭೂತವೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಶ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ...
 • ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ...
 • ಹಿಂದೀ ಸ್ವದೇಶಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರದೇಶಿ ಅನ್ನೋದೂ ...
 • ನೋಟು ಬೆಲೆಯಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ!
 • ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ...
 • ಹುಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ವಕ್ತಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ…
 • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕುರಿತ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ...
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕತೆ ವ್ಯಥೆ
 • ಮಹದಾಯಿ: ಕೇಳಿದ್ದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ...
 • ಮಹದಾಯಿ: ವರುಷದ ಕೂಗು!
 • ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆ – ...
 • ಡ್ರಯ್ ಫ್ರುಟ್ ಲಡ್ಡು
 • ಮತಾಂತರದ ಹೊಸವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಿದೆ!
 • ಮಳೆ
 • ಕಾಯುತಿಹೆ .....
 • ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ:- ಕಂಬಳ
 • ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ:- ನಮ್ಮೂರ ತೇರು
 • ಜುನಾಗಡದಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು
 • ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ – ಒಂದು ...
 • ವಿಜ್ಞಾನದ ಇಜ್ಞಾನ: ಸಾರಾಯಿಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಜೀವರಕ್ಷಕ ...
 • ಬಂಗಾಳೀ ಸಮಾಜದೊಳಗೇ ಇರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಕೋಮುವಾದಿ ...
 • ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ...
 • ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಸಂಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಾನುಭೂತಿ!
 • ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು
 • ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ!
 • ಪರಮಹೇಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಪರಮವೀರ ಸೈನಿಕರು
 • ನಿಜಾರ್ ಖಬ್ಬಾನಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವನಗಳು
 • ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ -೮
 • ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ
 • ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಾಧಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ
 • ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಬೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ...
 • ‘ದಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸಾಗರ, ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಹಿಮಾಲಯ...’
 • `ಸುಧಾ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ...
 • ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ದುರಂತ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ
 • ದೇಬಾ ತೋರಿದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳು
 • ತೆರಿಗೆ ಬೇನೆ!
 • ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದರ್ಶನ
 • ಮಾಳವಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ,,,,
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಭೇಟಿ
 • ಭಾವಬಂಧಗಳ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪನೂ ಬಂದಿ!
 • ಗೋಷ್ಠಿ
 • ಕಥೆ:- 'ಇಂತವರೂ ಇರ್ತಾರೆ'
 • ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
 • ಸ್ವಸ್ತಿಗಾವಶ್ಯಕವೊ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ
 • ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳೂ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ!
 • ಮಲೆನಾಡ ಮಳೆಗಾಲ
 • ನೊಸಲ ಬೆಳಕು
 • ಮಗಳು ನೋಡಿದ ಮಳೆ
 • ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ತಾಯಿಬೆಕ್ಕು
 • ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ ವೀರ್ಯ
 • ಸೃಷ್ಟಿ ಶುಭದಾಯಿನಿಯೆಂಬವಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವವಳ ಕಥೆ ಕವಿತೆ ...
 • ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಗಜಲ್‌ಗಳು: ಜೀವ ಉಳಿಸಿದವಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ...
 • ಮಗಳು ಕಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 • ಗಿರಿ-ಶಿಖರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯೇ?
 • ಕಾಗದದ ದೋಣಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ...
 • “ಕನ್ನಡಲೋಕ”

  ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 61328