ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  unearned -

   ಗಳಿಸದ; ಅನಾರ್ಜಿತ; ಗಳಿಸದ, ಅನಾರ್ಜಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unearth -

   ಬೆಳಕಿಗೆ ತರು; ರಟ್ಟುಮಾಡು; ಹೊರಹಾದು; ಅಗೆದುತೆಗೆ; ಬೆಳಕಿಗೆ ತರು, ರಟ್ಟುಮಾಡು, ಹೊರಹಾದು, ಅಗೆದುತೆಗೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unemployment -

   ನಿರೋದ್ಯೋಗ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unencumbered -

   ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದ; ಪೂರ್ವಾಧಿ ಇಲ್ಲದ; ಋಣಾತೀತ; ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದ, ಪೂರ್ವಾಧಿ ಇಲ್ಲದ, ಋಣಾತೀತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unexpected -

   ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unexpired -

   ಮುಗಿಯದೆ ಉಳಿದ; ಅಸಮಾಪ್ತ; ಮುಗಿಯದೆ ಉಳಿದ, ಅಸಮಾಪ್ತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unfair -

   ನ್ಯಾಯವಲ್ಲದ; ಅನ್ಯಾಯದ; ಅಹಿತಕರ; ನ್ಯಾಯವಲ್ಲದ, ಅನ್ಯಾಯದ, ಅಹಿತಕರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unfavourable -

   ಅನುಕೂಲವಲ್ಲದ; ಪ್ರತಿಕೂಲ; ಅನುಕೂಲವಲ್ಲದ, ಪ್ರತಿಕೂಲ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unfettered -

   ಮುಕ್ತ; ಅನಿರ್ಬಂಧ; ಮುಕ್ತ, ಅನಿರ್ಬಂಧ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unfinished -

   ಅಸಿದ್ಧ; ಅಸಮಾಪ್ತ; ಅಪೂರ್ಣ; ಅಸಿದ್ಧ, ಅಸಮಾಪ್ತ, ಅಪೂರ್ಣ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unfit -

   ಅಯೋಗ್ಯ; ಅನರ್ಹ; ಅಸಮರ್ಥ; ಅಯೋಗ್ಯ, ಅನರ್ಹ, ಅಸಮರ್ಥ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unforeseen -

   ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ; ಆಕಸ್ಮಿಕ; ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಆಕಸ್ಮಿಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unfranchised -

   ಮತಾಧಿಕಾರ ಪಡೆಯದ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unfunded -

   ಅನಿಧಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unhampered -

   ಅಬಾಧಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  unicode -

   ಯೂನಿಕೋಡ್

  unified -

   ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ; ಏಕೀಕೃತ; ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ, ಏಕೀಕೃತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  uniform -

   ಏಕರೂಪದ; ಸಮವಸ್ತ್ರ; ಏಕರೂಪದ, ಸಮವಸ್ತ್ರ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  uniform treatment -

   ಸಮಾನ ವರ್ತನೆ/ನಡುವಳಿಕೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  uniformity -

   ಏಕರೂಪತೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36408