ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

    ಕೋ ಎಸಕಪದ

      (ದೇ) ೧ ಪೋಣಿಸು ೨ ಸಿಕ್ಕಿಸು ೩ ಚುಚ್ಚು, ತಿವಿ ೪ ಕಟ್ಟು, ಬಂಧಿಸು ೫ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ೬ ಸಿಕ್ಕು, ವಶವಾಗು ೭ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳು, ಜತೆಗೂಡು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36049