ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  ತುರು ಹೆಸರುಪದ

   (ದೇ) ದನ, ಗೋವು, ಆಕಳು ೨ ದನಗಳ ಗುಂಪು

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  ತುರು ಉಪಸರ್ಗ

   Swiftly; urgently
   ತುರಿತ; ತುರ‍್ತು ಮುಂತಾದ ಪದಗಳ ಬೇರು.
   ತುರುತಿನಿಸು = crash diet
   ತುರುಮದ್ದು = first aid
   ತುರುವೊರಗೆ = emergency exit

  ಇಂದ: ಮಹೇಶ ಬೋಗಾದಿ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು

  ತುರು -

   ಹಸು, ಆಕಳು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36401