ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

    ಸುಮ್ಮಾನ ಹೆಸರುಪದ

      (ಸಂ) ೧ ಸುಮನ ೨ ತಮಾಷೆ, ವಿನೋದ ೩ ಅಹಂಕಾರ, ಗರ್ವ ೪ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಥೇಚ್ಛ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು

    ಸುಮ್ಮಾನ -

      ಸಂತೋಷ, ಹಿಗ್ಗು; ತೃಪ್ತಿ, ತಣಿವು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36366