ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

    ಹೊಗು ಎಸಕಪದ

      (<ದೇ. ಪೊಗು) ೧ ಒಳಸೇರು, ಪ್ರವೇಶಿಸು ೨ ಮುಟ್ಟು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ೩ ಮೇಲೆಬೀಳು, ಆಕ್ರಮಿಸು

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಘಂಟು

    ಹೊಗು -

      ಪ್ರವೇಶಿಸು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36403