ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  graphics -

   ಚಿತ್ರಗಳು; ಚಿತ್ರವರ್ಧಕ ಫಲಕ

  graphics interchange format(gif) file -

   ಜಿಐಫ಼್ ಫೈಲ್; ಜಿಐಫé್ ಫೈಲ್

  graphics kernel system -

   ಚಿತ್ರ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  graphics mode -

   ಚಿತ್ರ ವಿಧಾನ

  grasp -

   ಬಿಗಿಹಿಡಿ; ಗ್ರಹಿಸು; ದೃಢಮುಷ್ಠಿ; ಕಪಿಮುಷ್ಠಿ; ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊ; ಬಿಗಿಹಿಡಿ, ಗ್ರಹಿಸು, ದೃಢಮುಷ್ಠಿ, ಕಪಿಮುಷ್ಠಿ, ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  grassland -

   ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gratification -

   ತೃಪ್ತಿ; ಲಂಚ; ತೃಪ್ತಿ, ಲಂಚ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gratify -

   ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು; ಲಂಚಕೊಡು; ಸಂತೋಷಪಡಿಸು; ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು, ಲಂಚಕೊಡು, ಸಂತೋಷಪಡಿಸು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gratis -

   ಪುಕ್ಕಟೆ; ಬಿಟ್ಟಿ; ಉಚಿತ; ಪುಕ್ಕಟೆ, ಬಿಟ್ಟಿ, ಉಚಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gratitude -

   ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ; ಕೃತಜ್ಞತೆ; ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gratuity -

   ಉಪದಾನ; ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ; ಉಪದಾನ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  grave -

   ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾದ; ಕಿತ್ತು; ತೀವ್ರ; ಮಹತ್ತಾದ; ಗಂಭಿರ; ಸಮಾಧಿ; ಗೋರಿ; ಕೊರೆ; ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾದ, ಕಿತ್ತು, ತೀವ್ರ, ಮಹತ್ತಾದ, ಗಂಭಿರ, ಸಮಾಧಿ, ಗೋರಿ, ಕೊರೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  grave misconduct -

   ಗಂಭೀರ ದುರ್ನಡತೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gravel -

   ಕಂಕರೆ; ಗರಸು; ಗಾರೆ; ಕಂಕರೆ, ಗರಸು, ಗಾರೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  gray -

   ಬೂದು

  grease -

   ಜಿಡ್ಡು; ಕೊಬ್ಬು; ಲಂಚಕೊಡು; ಕೀಲ್‍ಬೆಣ್ಣೆ (ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಂತೆ); ಜಿಡ್ಡು, ಕೊಬ್ಬು, ಲಂಚಕೊಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  grease ಹೆಸರುಪದ

   ಕೀಲೆಣ್ಣೆ

  ಇಂದ: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಿಶ್ರೀಕೋಟಿ

  greatful -

   ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸುವ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  greed -

   ದುರಾಸೆ; ಲೋಭ; ಅತ್ಯಾಸೆ; ದುರಾಸೆ, ಲೋಭ, ಅತ್ಯಾಸೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  greedy ಪರಿಚೆಪದ

   ಕೆಟ್ಟಳಸಿನ; ಕೆಟ್ಟಬಯಕೆಯ; ಕೆಟ್ಟೆಳಸಿನ ; ಕೆಟ್ಟಬಯಕೆಯ

  ಇಂದ: ಮಹೇಶ ಬೋಗಾದಿ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 36049