ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು

  contrast ಹೆಸರುಪದ

   ಮಾರ‍್ಪು, ಗೆಂಟು (ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಗೆಂಟು ತುಂಬಾ ಇದೆ)

  contravene ಎಸಕಪದ

   ೧ ಕಟ್ಟಳೆ ಮೀರು, ಕಟ್ಟಳೆ ತಪ್ಪು ೨ ಒಪ್ಪದಿರು, ಎದುರಾಡು

  contribution ಹೆಸರುಪದ

   ಕೊಡುಗೆ (ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?), ವಂತಿಗೆ (ಗುಡಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ)

  contrite ಪರಿಚೆಪದ

   ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿದ

  contrivance ಹೆಸರುಪದ

   ಚೂಟಿ (ಆತನು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ನೀರೆತ್ತುವ ಚೂಟಿ ಚನ್ನಾಗಿದೆ)

  contrive ಎಸಕಪದ

   ಕಂಡುಹಿಡಿ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು

  contriver ಹೆಸರುಪದ

   ಹಂಚಿಕೆಗಾರ

  control ಹೆಸರುಪದ

   ಹಿಡಿತ (ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಯಾರು?), ಅಂಕೆ (ಆತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಂಕೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ), ಈಲು (ಆ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಈಲು ಇದೆ)

  control ಎಸಕಪದ

   ಉಡುಕಿಸು

  controversy ಹೆಸರುಪದ

   ಜಗಳ, ಮಾರ‍್ಪಗೆತ

  contumacious ಪರಿಚೆಪದ

   ಮೊಂಡು, ಹಟಮಾರಿ

  conundrum ಹೆಸರುಪದ

   ಒಗಟು

  convene ಎಸಕಪದ

   ಬರಹೇಳು, ಒಟ್ಟುಸೇರಿಸು

  convenience ಹೆಸರುಪದ

   ಹದುಳ

  convenient ಪರಿಚೆಪದ

   ತಕ್ಕ, ಹೊಂದುವ, ಒಪ್ಪುವ

  convention ಹೆಸರುಪದ

   ೧ ಇರುಸರಿಕೆ ೨ ಒಪ್ಪಂದ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ

  converge ಎಸಕಪದ

   ಒಂದೆಡೆ ಸೇರು (ಹಳೆ ಕಲಿಗರೆಲ್ಲಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ)

  conversation ಹೆಸರುಪದ

   ಸೂಳು (ಸೂಳು ನುಡಿ, ಸೂಳುಮಾತು), ಒಡನುಡಿ (ಅವರೊಳಗೆ ಒಡನುಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ), ಕೂಡುಮಾತು

  converse ಎಸಕಪದ

   ಮಾತನಾಡು, ಒಡನುಲಿ

  convert ಎಸಕಪದ

   ಮಾರ‍್ಪಡಿಸು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 61332