ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ಪದ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದಾನೇ ನಿಘಂಟು

  idling ಹೆಸರುಪದ

   ಅಲಸಿಕೆ
   ಗೆಯ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವನು

  imaginary ಹೆಸರುಪದ

   ತೋಚಿಕೆಯ 
   ಇದೊಂದು ತೋಚಿಕೆಯ ಎಣಿಯೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು

  imaginary unit ಹೆಸರುಪದ

   ನೆನಸೆಣಿ
   ಬೆರಕೆಯೆಣಿಯು a+bi ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಕಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ’a’ ಅನ್ನು ದಿಟವೆಣಿ ಅಂತಾ ಕರೆದರೆ, ’i’ ಅನ್ನು ನೆನಸೆಣಿ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  imagination ಹೆಸರುಪದ

   ಉನ್ನಿಕೆ, ಬಗೆಯೆಣಿಕೆ, ಕನವು, ಬಗೆಗಾಣ್ಕೆ
   ಮಾನವರಿಗೆ ಉನ್ನಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಂವರಿದ ಚಳಕಗಳು.

  imgainary number ಹೆಸರುಪದ

   ನೆನಸಂಕೆ
   ನೆನಸಂಕೆಯನ್ನು ಅಂಕೆಯರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

  immobiliser ಹೆಸರುಪದ

   ಕದಲುತಡೆ
   ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಡಿ ಕದಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಕದಲುತಡೆಯ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

  immune system ಹೆಸರುಪದ

   ಕಾಪೇರ್ಪಾಟು
   ಇವರಿಗೆ ಕಾಪೇರ್ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿವುದರಿಂದ ಬೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

  immunotherapy ಹೆಸರುಪದ

   ಕಾಪಾರಯ್ಕೆ
   ಈ ಬೇನೆಗೆ ಅವರು ಕಾಪಾರಯ್ಕೆ ನೀಡಿದರು

  impatience ಹೆಸರುಪದ

   ತಾಳಮೆ
   ಇವರ ತಾಳಮೆಯಿಂದ ಹಲವು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

  imperialism ಹೆಸರುಪದ

   ಕೊಳ್ಳೆಯಾಳಿಕೆ, ಹೊರಗಿನಾಳ್ಮೆ , ಹೊರಹಿಡಿತದಾಳ್ಮೆ , ಹೊರದೊರೆತನ, ಹೊರಹಿಡಿತಗಾರಿಕೆ, ಹಿಡಿತದಾಳ್ಮೆ, ಹರಡುಕಟ್ಟಲೆಯಾಳ್ಮೆ, ಹೊರಗೊತ್ತಿನಾಳ್ಮೆ , ಹರಡುಗೊತ್ತಿನಾಳ್ಮೆ, ಅಂಕೆಯಾಳ್ವಿಕೆ, ಪೇರರಸೊತ್ತಿಗೆ
   ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟೀಷರ ಕೊಳ್ಳೆಯಾಳ್ವಿಕೆಯು ಜಗತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

  impetus ಹೆಸರುಪದ

   ಒತ್ತಾಯ
   ಈ ಕಾಳಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಂತ್ರಗ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ನೀಡಿತು.

  import ಹೆಸರುಪದ

   ಒಳತರು
   ಈ ನಾಡಿನವರು ಕೆಲವು ಮಿನ್ಕೆಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಳತರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

  improper fraction ಹೆಸರುಪದ

   ಹೆಚ್ಚುಪಾಲು

  in person ಹೆಸರುಪದ

   ಮಯ್ಯಾರೆ
   ನಾನು ಮಾತ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಯ್ಯಾರೆ ಹೋಗಬೇಕು

  inactive ಪರಿಚೆಪದ

   ಚೂಟಿಯಿಲ್ಲದ
   ಚೂಟಿಯಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗರನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ

  inbox ಹೆಸರುಪದ

   ಒಳಪೆಟ್ಟಿಗೆ
   ಅವರ ಒಳಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಿಂಚೆಗಳಿವೆ.

  incandescent ಪರಿಚೆಪದ

   ಕಾವುಬೆಳಕಿನ, ಕಾವೊಳಪಿನ
   ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವುಬೆಳಕಿನ ಸೊಡರುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

  incest ಹೆಸರುಪದ

   ನೆಂಟಬೇಟ
   ನೆಂಟಬೇಟದ ಅಲುವಾಟವು ನಾಡ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

  incident ray ಹೆಸರುಪದ

   ನಿಟ್ಟಕದಿರು, ಬಿದ್ದ ಕದಿರು
   ಬಿದ್ದಕದಿರು ಮತ್ತು ಮಾರುಕದಿರು ಒಂದು ಮಟ್ಟಸದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳು ಸಾಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

  incisor ಹೆಸರುಪದ

   ಕಚ್ಚಲ್ಲು

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 48263