ತಿರುವಿಹಾಕು | ಸಹಾಯ(help)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕು
ಉದಾ:   ಅಭಿಜ್ಞಾನ   ಅಭಿ%   %ಜ್ಞಾನ   house%card%
ಜಿ.ವಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಪಕಪ ಬುಕ್ಕಾಂಬುಧಿ

ನಿಮ್ಮದೇ ನಿಘಂಟು

  without the sanction of government -

   ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಿಲ್ಲದೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  withstand -

   ಸಹಿಸು; ತಡೆದುಕೊ; ತಾಳಿಕೊ; ಸಹಿಸು, ತಡೆದುಕೊ, ತಾಳಿಕೊ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  witness -

   ಸಾಕ್ಷಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  wizard -

   ನಿಪುಣ ತಂತ್ರಾಂಶ

  woods -

   ಕಾಡು; ಅರಣ್ಯ; ಅಡವಿ; ಕಾಡು, ಅರಣ್ಯ, ಅಡವಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  word perfect -

   ವರ್ಡ್‌ಪರ್‌ಫೆಕ್ಟ್; ವರ್ಪ್sರ್ಫೆಕ್ಟ್

  word processor -

   ಪದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ

  word size -

   ಪದ ಗಾತ್ರ

  word wrap -

   ಪದ ಆವರಣ

  work -

   ಕೆಲಸ; ಉದ್ಯಮ; ಉದ್ಯೋಗ; ಕಾಮಗಾರಿ; ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ; ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯಮ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕಾಮಗಾರಿ, ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  work abstract -

   ಕೆಲಸದ ಗೋಷ್ವಾರೆ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  work based -

   ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  work book -

   ಕಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ

  work charged establishment -

   ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಣ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  work force -

   ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  work order -

   ಕಾರ್ಯಾದೇಶ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  work out -

   ಲೆಕ್ಕಮಾಡು; ಅಣಿಗೊಳಿಸು; ಅಂದಾಜುಮಾಡು; ಲೆಕ್ಕಮಾಡು, ಅಣಿಗೊಳಿಸು, ಅಂದಾಜುಮಾಡು

  ಇಂದ: ಕಗಪ

  work performance ಪರಿಚೆಪದ

   ಎಸಕತನ

  ಇಂದ: ಮಹೇಶ ಬೋಗಾದಿ

  work station -

   ಕಾರ್ಯತಾಣ ಕೇಂದ್ರ

  worker -

   ಕಾರ್ಯಕರ್ತ; ಕೆಲಸಗಾರ; ಕಾರ್ಮಿಕ; ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಕೆಲಸಗಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ

  ಇಂದ: ಕಗಪ

ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಬಳಕೆ : 37948